Вдигат такса смет`2017 в Златоград само на домакинства, които не събират разделно отпадъците си   

Община Златоград въведе система за разделно събиране на отпадъците от началото на тази година. Целта е да се намали тяхното количество, което се депонира на регионалното депо край Мадан и да се избегне увеличаване на годишната такса за битови отпадъци през 2017 г. В тази връзка от местната управа апелират към жителите на Златоград да събират отпадъците отделно като поставят в:

ЖЪЛТИЯ ЧУВАЛ – пластмасови и метални отпадъци от опаковки, бутилки от вода, олио, безалкохолни, кофички от кисело мляко, пластмасови туби или шишета от козметика и санитарно-почистващи препарати, пластмасови чашки и тарелки, почистени от храна, палети и каси, метални кенчета от напитки и почистени консервни кутии;
СИНИЯ ЧУВАЛ – хартиени и картонени отпадъци, вестници, списания, картонени кутии от сокове, мляко, бонбони, бисквити и др., хартиени торбички и чували.
ЗЕЛЕНИЯ ЧУВАЛ – само стъклени опаковки, почистени бутилки и буркани от всякакъв вид и цвят, стъклени шишенца от козметиката.
„Като събираме разделно всеки от нас допринася не само за намаляване количеството на отпадъците, извозвани до регионалното депо, но и за намаляване на разходите за транспорт и на средствата за депониране и отчисленията, които плащаме за тон депониран отпадък“, казват от местната управа.
Законът за управление на отпадъците нормативно определя ежегодно завишаване на размера на годишните отчисления за тон депониран отпадък, което сериозно се отразява върху размера на такса битови отпадъци, особено в общините, които не събират разделно.
С въвеждането на разделното събиране на отпадъците, местната власт цели намаляване или запазване размера на такса битови отпадъци.
Изграждането на ефективна система за разделно събиране на отпадъците е колективна отговорност, сочат от кметската управа.

За спазване на задълженията за разделно събиране на отпадъците, община Златоград ще осъществява постоянен контрол и ще разчита на всяка проява на ефективен обществен контрол.
При всяко събиране ще се води статистика на домакинствата, предали или не разделно събрани отпадъци.

Обобщената информация в края на годината ще бъде определяща за размера на такса битови отпадъци за 2017 г., като за домакинствата, неучаствали в системата за разделно събиране на отпадъци, размерът на таксата ще бъде по-висок.

За изпълнение на задълженията си кметът на Община Златоград е сключил договор за сътрудничество с идеална цел и без финансови ангажименти с „Екоефекти” ЕООД, в качеството му на юридическо лице, което притежава необходимите разрешителни и регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на община Златоград.

Линк към графиците за разделно събиране на отпадъци и нормативните документи, регламентиращи тази дейност: https://www.zlatograd.bg/?pid=2,2&id_news=1345

Facebook Comments

Вашият коментар