Вижте на кого се полагат безплатни винетки

Лицата с трайни увреждания с определени 50 и над 50% намалена работоспособност и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст имат право на един безплатен едногодишен винетен стикер за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил. При така действащите нормативни разпоредби годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.

През предходните години приемът на заявления в дирекциите „Социално подпомагане“ започваше от м. декември. При условие, че Агенция „Пътна инфраструктура“ има готовност за отпечатването и разпространението на стикерите, няма проблем същите да бъдат предоставени на правоимащите лица, подали заявление през м. декември тази година.

Припомняме условията и редът за получаване на безплатните винетки:

Към заявлението-декларация се прилагат: копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил, с което се удостоверява, че автомобилът отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата, а именно – обемът на двигателя на автомобила да е до 2000 куб. см и мощност – до 160 к. с.; копие от застрахователната полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ с едногодишен срок на действие; лична карта или личен паспорт на лицето с увреждане (за справка). Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето с увреждане.

При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция „Социално
подпомагане“ дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.

Заявките на безплатни едногодишни винетки се изпращат до областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура“ до 30-то число на месеца, предхождащ месеца през който ще се раздават. Стикерите се връчват веднага след приемане и обработване на документите, ако същите отговарят на изискванията.

За календарната 2016 г. от дирекциите „Социално подпомагане“ са предоставени 2 826 безплатни винетни стикери на лица с увреждания от област Смолян.

 

СВЕТЛА АСЕНОВА

Главен експерт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Смолян

Facebook Comments