Водата поевтинява за жителите на Смолян, поскъпва за селата  

Водата поевтинява за жителите на областния град Смолян и населените места, където тя е помпажна. Има увеличение обаче в цената й там, където водата се доставя по гравитачен път.  Това сочи анализът на бизнес плана, внесен от „ВиК“ ЕООД в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Новият бизнес план бе съгласуван на извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Смолян.

Нов бизнес план на ВиК ЕООД е бил изработен поради няколко причини. Първата от тях е изискването на Закона за регулиране на ВиК услугите, където в член 14 се казва, че ВиК операторите прилагат принципа за единна цена на услугата за съответната обособена територия.  Впоследствие са приети и издадени две наредби от МРРБ, дадени са указания от КЕВР с 30 показателя, от които 15 основни и ВиК операторът трябва да се постигне.

Второ, предишният бизнес план е бил за периода 2014-2015 г., но впоследствие регулаторният период е бил удължен до 2016 г. включително.

С новия бизнес план фактически се предлага уеднаквяване на цената на водата. И на практика цената й пада за Смолян и местата, където тя е помпажна, но пък се увеличава за населените места, където е гравитачна. Сега смолянчани плащат 1,68лв. на кубик за вода с ДДС. След приемането на бизнес плана ще започнат да плащат по 1,55 лв. на кубик – тоест, намалението е с 13 стотинки. В населените места с доставена по гравитачен път вода обаче също ще плащат 1,55 лв./куб, при положение че досега са плащали 1,20 лв. на кубик.

Съгласно инструкциите се изработва ценови модел. И той се смята по следния начин: Средномесечният доход на лице от домакинството за Смолянска област през 2017 г., изчислен от КЕВР на база на статистически данни, ще е 470 лв. При това положение 12 лева е 2,5% от средно месечния доход на лице от домакинството. Максимално поносимата цена в нашия район е 4,28 лева на кубик. На тази база предложението на „ВиК“ – Смолян, е за единна цена от 1,55 лв. на кубик с ДДС. И като цяло за питейна вода, заедно с таксата за отвеждане и пречистване, ако КЕВР одобри бизнес плана на дружеството, смолянчани през 2017 г. ще плащат 2,25 лв./кубик.

За 2017 г. „ВиК“ ЕООД е задължено да направи инвестиции на стойност 950 000 лева. Освен това трябва да отговарят на задължителните 15 показателя на КЕВР. Това са: ниво на покритие на водоснабдителните системи, качество на питейната вода, непрекъснатост на водоснабдяването, общи загуби на вода, налягане във водоснабдителната система, ниво на покритие за отвеждане и пречистване,аварии, наводнения в имоти на трети лица, ефективност в доставяне и пречистване, оползотворяване на утайките, ефективност на разходи в трите вида услуги, събираемост, присъединяване към ВиК-системите, ефективност на персонал, жалби и срок на отговорите по тях.

Въпреки че бизнес планът е за целия регулаторен период до 2021 г., на практика в момента върви процедура за утвърждаване цената на водата най-вече за 2017 г. Останалите цени са прогнозни.

Ако в края на 2017 г. КЕВР счете, че дружеството „ВиК“ ЕООД не е изпълнило зададените коефициенти по 15-те основни показателя, ще санкционира оператора, а санкцията е сваляне на цената на водата.