В Смолянско са дадени 2 505 безплатни винетки на инвалиди

2 505 безплатни винетки на инвалиди от област Смолян са отпуснати от регионалната дирекция „Социално подпомагане“, а подадените заявления са 2 512 на брой, съобщи главният експерт Светла Асенова.

От дирекцията обясниха причините за седемте отказа да издадат безплатни винетни стикери. В два от случаите са кандидатствали за товарни автомобили, в два е изтекла застраховката „Гражданска отговорност“, в два – автомобилът не отговаря на условията за имуществена общност, и в един – човекът е с процент увреждане по-нисък от 50%.

Безплатна винетка за един собствен или автомобил, който е т. нар. „съпружеска имуществена общност“, се полага на хора с 50 и над 50% намалена трудоспособност, на лица или семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания.

Стикер се получава с подаване на следните документи: заявление-декларация; копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил, с което се удостоверява, че автомобилът е с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност – до 160 к. с.; копие от застрахователната полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ с едногодишен срок; лична карта или личен паспорт на лицето с увреждане (за справка).

Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето с увреждане.

При констатиране на пропуски в документите дирекция „Социално подпомагане“ дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.

Заявките на безплатни едногодишни винетки се изпращат до областните пътни управления на Агенция „Пътна инфраструктура“ до 30-то число на месеца, предхождащ месеца, през който ще се раздават. Стикерите се връчват веднага след приемане и обработване на документите, ако заявителите отговарят на изискванията.

 

 

Вашият коментар