Евродепутатът Владимир Уручев: Планинските райони са двигател на „зелен“ и устойчив растеж в ЕС

Европейският парламент одобри Резолюция относно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС, с която настоява за изготвяне на програма на ЕС за планинските райони като основа за бъдеща Европейска стратегия за дългосрочното им развитие. Планините покриват значителна част от територията на ЕС (около 30%) и са в основата на опазване на биологичното разнообразие и борбата с измененията на климата.

Евродепутатът Владимир Уручев приветства текста на резолюцията, обръщайки внимание че планинските райони могат да се превърнат в двигател на „зелен“ и устойчив растеж чрез развитие на биоикономика, основана върху земеделието, горското стопанство, възобновяемата енергия, туризма и занаятите. Той подчерта, че реализирането на този потенциал изисква координиран подход по отношение на планинските райони между различните политики и програми на ЕС с цел осигуряване на физическа и цифрова достъпност и инфраструктура, достъп до образование, социални услуги, здравеопазване, развитие на многофункционално земеделие и др.

Уручев изрази удовлетворението си, че резолюцията обхваща предложенията на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (АГРИ) за „възраждане“ на планинските райони чрез подкрепа по линия на ОСП за развитие на планинското земеделие и животновъдство, в т.ч. планинско млекопроизводство. „Утвърждаването на термина за качество „планински продукт“, подкрепата на проекти за агротуризъм и занаятчийски дейности, както и специализираното обучение в тези области, също ще допринесе за запазване идентичността и културното наследство в планинските райони“, отбеляза в заключение Уручев.

Facebook Comments

Вашият коментар