За 1 г. са построени 27 жилищни сгради в област Смолян

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2015 г. жилищният фонд в област Смолян се състои от 36 103 сгради или с 27 повече в сравнение с 2014 година. Жилищата в тях са 65 903. В градовете се намират 49.4% от всички жилища в областта, а в селата – 50.6%, съобщи Николай Славов – началник на отдел „Статистически изследвания“в Смолян.

Стоманобетонните и панелните сгради са 1 772 с 9 124 жилища в тях, тухлените сгради – 17 670 с 34 335 жилища, а 22 444 жилища се намират в 16 661 сгради с друга конструкция. В градовете 24.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 62.6% – в тухлени и 12.6% – в други сгради. Същевременно 54.9% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 41.9% в тухлени сгради и само 3.2% в стоманобетонни и панелни сгради.

Най-голям е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1946 – 1960 г. – 22.9%, а най-нисък след 2001 г. – 3.2%.

Жилищни сгради по периоди на построяване в област Смолян към 31.12.2015 годинаСтатистика1

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 62.9% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 17.7%, а едностайните са 8.3%. Жилищата с пет и повече стаи са 11.1%.

По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 65.2%, а многостайните с четири и повече стаи – в селата. Средният брой стаи на едно жилище в селата е 3.2, а в градовете – 2.8. Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 591 при средно за страната 550.

Най-много жилища на 1 000 души от населението са регистрирани в общините Баните – 938, и Чепеларе – 829, а най-малко в общините Доспат – 361, и Борино – 443.

Жилищата в областта се обитават средно от 1.7 лица, като при жилищата в градовете показателят е 1.9 лица, а в селата 1.5. Най-висок среден брой лица на едно жилище през 2015 г. е регистриран в община Доспат – 2.8, и Борино – 2.3, a най-малък – в Баните и Чепеларе – съответно 1.1 и 1.2.

Към 31.12.2015 г. 48.7% от всички жилища в областта се намират в двуетажни сгради, следвани от жилищата в триетажни сгради – 28.4%. Относителният дял на жилищата в пететажни и едноетажни жилищни сгради е съответно 5.9 и 5.4% от общия брой. В сгради на четири етажа се намират 4.8% от жилищата.

Преобладаващата част от жилищата 65 011 (98.6%) са частна, а само 892 (1.4%) са държавна или общинска собственост.

 

През 2015 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради са 31 със 79 жилища. От тях 59 са в градовете, а 20 в селата. В сравнение с предходната година новопостроените жилища се увеличават с 46 жилища (139.4%).

Преобладаващата част от новопостроените сгради са двуетажни – 48.4% (15), триетажни са 10 сгради – 32.2%. Едноетажни и четири и повече етажни са по 3 сгради. Къщите са 27 (87.1%) с 40 жилища, два жилищни блока с 35 жилища и 2 сгради са от смесен тип с 4 жилища. Новопостроените сгради са стоманобетонни и панелни.

Вашият коментар