Кметът на Мадан подписа нов договор за социални услуги

Кметът на община Мадан Фахри Молайсенов подписа днес в Министерството на труда и социалната политика договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /2014 г. – 2020 г./ Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”.
На церемония, състояла се във ведомството, градоначалникът положи подпис под договора, който има за цел да подобри достъпът на хора с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги, които да допринесат за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
Срокът, в който проектът ще се реализира е 24 месеца , а безвъзмездната помощ е в размер на 100% , за близо 500 000 лв.

По проекта община Мадан ще разкрие нов «Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда-гр.Мадан /ЦППУСВОДС/ , в който ще работят 62 души персонал.
За целта по проекта се предвижда да се извърши текущ ремонт на помещения, разположени на втори етаж в общинска сграда. Самият център ще се състои от няколко помещения, санитарни възли и коридор, които ще се ремонтират и ще се даде възможност за осигуряване на условия за работа в обособеното звено с едно добро местонахождение . Центърът ще се намира в непосредствена близост до МБАЛ и е в сграда, в която са разположени кабинетите на личните лекари, дневни център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания и център за възрастни хора, както и денонощен хоспис.
Ще бъдат обхванати общо 78 лица със сериозни здравословни проблеми, доказани с необходимите документи вкл. лица над 65г. възраст в невъзможност за самообслужване
Персоналът на центъра ще се състои от управител, психолог, 2-ма специалисти „Здравни грижи”, 8 Социални асистенти , 40 Личен асистенти и 10 Домашни санитари.
Създаването на такъв Център ще допринесе за разширяване на възможностите и подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, предоставени до момента в община Мадан, като се работи в посока насърчаване на равните им възможности и се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на услугите предоставяни в общността.
Проектът е резултат от добрата социална политика, водена от общинското ръководство и се явява като естествено продължение на предходните.

Заедно с разширяване обхвата на услугите, дейностите по проекта са насочени и към възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, както и осигуряване на работни места в социалната икономика.

Вашият коментар