Местят с 10 метра пресечната точка на ГКПП Елидже

Пресечната точка на бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт между Рудозем и Ксанти, определена преди повече от 10 години, трябва да се измести с 10 метра нагоре. Това става ясно от обявлението на областния управител Недялко Славов, с което възлага препроектиране на последния километър от подхода до самата граница на Елидже. Покана да участва в преговорите за него е отправена до „Пътпроект 2000“ ООД като носител на авторското право на проекта.

През 1998 г. смесена българо-гръцка техническа комисия провежда заседание с участието на проектанта за уточняване на пресечната точка и оста на пътя на новия ГКПП „Рудозем-Ксанти“. Постига се споразумение за размяна чрез двете министерства на външните работи на окончателните координати и нивелетни коти на пресечната точка, което впоследствие не е извършено.

През 2005 г. няколко ГКПП в България са определени за обекти с национално значение. Същата година е издадено разрешение за строеж на път II-86 „Изграждане на подходен път към ГКПП „Рудозем“ от км 125+000 до км 134+867“ по Програма ФАР – ТГС между България и Гърция.

След започване на изкопните работи са установени свлачищни процеси, които е било трудно да се предвидят на етап проектиране. Два-три месеца по-късно са проведени работни срещи с представители на възложителя, инженера, строителя и проектанта “Пътпроект 2000“, на които са дадени предписания за промяна на наклона на изкопните откоси.

Със заповед на изпълнителния директор на ИА „Пътища“ за обекта е назначен технически съвет, който бързо да решава възникващите проблеми.

Извършен е нов оглед на проблемните участъци и е приета промяна в зоните на оформеното свлачище. Препроектира се частта, започваща от км 132+191.05 с преместване на оста на пътя в източна посока.

През януари 2006 г. новият технически проект за строителство на подходния път е готов, а през февруари – утвърден. През 2008 г. е реализирано строителството на участък от 9.4 км, но останалата част от трасето до границата с Гърция не е довършено.

От тогава до миналата година нищо по участъка не се прави. Докато през септември месец 2015 правителството определя областния управител на Смолян за възложител при строителството на пункта Рудозем – Ксанти. Министерският съвет отменя правителствено решение отреди 18 години, с което МРРБ е определено за инвеститор в граничните пунктове. Така че изграждането и въвеждането на пункта в експлоатация е задължение на Славов.

Оттогава досега са провеждани няколко срещи с EGNATIA ODOS, АПИ, МРРБ, „Пътпроект 2000“, Агенция „Митници“, „Гранична полиция“ на България и на Гърция за потвърждаване на точка и кота на пресичане на трасето за ГКПП „Рудозем-Ксанти“.

При една от тези срещи, проведена на 15.10.2015 г., е уточнено, че възможната кота на пресечната точка от гръцка страна е с 10 метра по-висока от предвижданията в изготвения през 2006 г. технически инвестиционен проект за строителство на подходен път „Рудозем – границата с Гърция“. Това обстоятелство налага промяна на подходното трасе и мястото за изграждане на граничния пункт.

Стойността на поръчката е в размер до 40 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение на задачата е един месец.

Още тази година се очаква областният управител да възложи и строителството на останалия до границата участък заедно със самия пропускателен пункт.

Facebook Comments

Вашият коментар