Министър Ивелина Василева: Вторият воден цикъл на Смолян ще е на стойност 70 млн. лева

Г-жо министър, каква е ползата за Смолян и жителите на общината от тази сепарираща и компостираща инсталация?

Ползите са много. Преди всичко тя е в полза на околната среда, за опазването на природата. И не само това. Създават се нови работни места, общината може да си подобри финансовото състояние.

Защо?

Защото преди да бъде изградена сепарираща и компостираща инсталация, трябваше да бъдат внасяни т. нар. отчисления в сметка, която е затворена и се държи от РИОСВ. Тези отчисления растат с всяка изминала година и се генерират от таксите за битови отпадъци, които населението плаща. Когато има изградена сепарираща и компостираща инсталация, когато се постигат целите, заложени в закона, общината не е необходимо да заделя средства за отчисления. Това ще облекчи бюджета на общината, ще облекчи и хората. Освен това при наличието на компостираща инсталация има възможност за преработка на отпадъка и превръщането му в компост, в полезен продукт, който може да се използва. Имам предвид зеления, биоразградим отпадък, който може да се употреби за наторяване, поддържане на зелената система на градовете. В София например компостиращата инсталация произвежда екопелети, които се използват за отопление на детски градини и ясли. Що се отнася до сепариращата инсталация, при нея се извличат полезните компоненти – хартия, стъкло, пластмаса. Те после може да бъдат рециклирани. Тоест, това е друг инструмент, от който може да генерират приходи в общинската хазна.

При наличие на тази инсталация кога може да очакваме облекчение на таксите за битови отпадъци?

Веднага след въвеждане на инсталацията регионалната екоинспекция предприема действия. Трябва да проверят постигането на целта, която е заложена в закона и съответно отпада ангажиментът на общината да заделя отчисления.

Мястото й – извън града, до депото, подходящо ли е?

Аз съм виждала много регионални системи за управление на отпадъците. Само по оперативната програма изградихме 19. В страната има действащи 52 региона за управление на отпадъците. Навсякъде, където съм била, тези системи са извън населените места.

Инвестицията е на стойност близо 4 млн. лева. Два милиона от тях са безлихвен заем от ПУДООС. Останалите са от отчисления, но Вие заявихте, че този заем може да се покрие, как?

Да. ПУДООС има решение, с което се дава възможност на общината да ползва безлихвен кредит в размер на 1 995 000 лева. Ние в края на октомври месец обявихме процедура, с която поканихме общините да кандидатстват за компостиращи инсталации с предварително третиране. Общината може да кандидатства за вече изградена система, при което ако отговори на изискванията на програмата, този кредит ще се превърне в безвъзмездно финансиране. И така ще отпадне ангажиментът на общината да го връща.

Финансиращата институция ПУДООС упражнява ли контрол върху сумата, която общината иска. Тоест, дали Управителният съвет се произнася относно това дали тя е малка, голяма, достатъчна, недостатъчна?

Има стриктни правила, които се съблюдават. Когато постъпи проектно предложение в ПУДООС, то се изпраща за становище по компетентност в дирекция „Управление на отпадъците“, които се произнасят за съответствието на този проект с изискванията на нормативната уредба за управление на отпадъците. При положително становище на компетентната дирекция в ПУДООС се извършва много детайлен анализ на цялото проектно предложение, на цялата проектна документация, както и количествено-стойностните сметки. Прави се преглед с произнасяне дали има съответствие със средните референтни цени за страната. И това е част от оценката. След като е преминала оценката и е одобрен проектът в този обхват, не би трябвало да има притеснения за обема на финансирането.

Краткият ми въпрос е дали тази инсталация не е твърде скъпа и можела ли е да се реализира с по-малка сума?

Всичко зависи от капацитета на съоръжението, от проектното предложение, от индикаторите, които са заложени като процент отпадъци, които трябва да бъдат отделени за преработка, от морфологията на отпадъка, защото има специфика по населени места. Има различни потоци отпадъци, които не са еднакви като тези в съседната община. Имам предвид, ако някоя община има основно еднофамилни жилища с големи дворове, тогава е по-голям процентът на зелените отпадъци. В градовете с големи жилищни блокове и многофамилни жилища отпадъкът е с по-високо съдържание на найлон, хартия, биоразградими компоненти. Това се залага още на фаза проектиране. След това се залагат и технологичните схеми как да се сепарира, как да се третира отпадъкът.

Намирате ли за смущаващ факта, че само една фирма беше подала оферта за участие в обществената поръчка за оператор на тази инсталация – фирмата „Еко-Титан Груп“, която е свързано лице с фирми в консорциума „Еко свят 2“, изпълнител на инженеринговата поръчка за проектирането и  строителството й, свързани с фирмите, които изграждат депото и неговия оператор?  

Законът за обществените поръчки дава всички възможности за прозрачни, ясни и конкурентни процедури, за равнопоставеност на всички желаещи да участват в дадена обществена поръчка. Това беше и част от мотивите при разработването на новия Закон за обществените поръчки, който влезе в сила миналата година – да се отразят в максимална степен всички изисквания за прозрачност, откритост, конкурентоспособност и равнопоставено третиране. И както във фазата на обявяване на обществена поръчка, и във фазата на избор на изпълнител има възможности за обжалване. Всяка заинтересована страна, дори да не е участник в процедурата, има право да подаде жалба, която се разглежда от Комисията за защита на конкуренцията и от Върховния административен съд. Така че има механизми, при които ако някой смята, че има нещо нередно или съмнение за нещо нередно, би могъл да обжалва. Ние много държим на това да има максимална прозрачност, откритост и равнопоставеност.

По въпроса за втория воден цикъл на Смолян – кой забави процедурата?

Днес областният управител каза нещо много важно. При стартирането на оперативната програма, знаете, имаше изискване, изрично поставено от Европейската комисия да се реализират стъпките от ВиК-реформата – нещо, за което работи МРРБ заедно с ВиК-дружествата, за да се осигурят средства за ВиК-проекти в новия програмен период. Единственото, на което се съгласи ЕК в старта на програмата, беше да стартират няколко т.нар. ранни проекти, които са в много висока степен на готовност. Това са 17 проекта, в т.ч. фазираните 8 проекта и 9 други. Всички останали трябва да бъдат съобразени с принципите на ВиК-реформата. Работиха много – и областният управител като председател на ВиК-асоциацията, и ВиК-дружеството, и общинската администрация, за да подготвят документацията. Това, което ЕК искаше да види, беше детайлното регионално прединвестиционно проучване,на базата на което ще бъде осигурено финансиране за този проект. С участието на JASPERS бяха направени преглед на документацията, изчиствания на технически детайли, коментари, отразяване на бележки в много интензивен порядък. И не само че нямаше забавяне – напротив, има ускоряване, защото в началото на програмния период ЕК искаше да започне едновременно изпълнението на всички регионални проекти. А ние в момента изтегляме напред срока и стартираме един пилотен проект –в Смолян, който ще бъде модел за останалите.

Но защо одобрението на втория воден цикъл за Смолян беше през 2011 г., а проектът все още не е стартирал?

Имаше спиране на програмата през 2013/2014 г. за една година при бившето държавно управление. Това беше най-критичният период. Ако програмата не беше спряна, проектът можеше да се реализира още в миналия програмен период. В сегашния програмен период има нови правила, нов подход. Европейската комисия изисква да се подходи на регионален принцип, което означаваше преработка на документите, изработване на регионалното прединвестиционно проучване, уточняване на всички детайли, за които говорих. И вече сме на фазата, в която можем официално да отправим покана за кандидатстване за изпълнение на този проект, който е с индикативна стойност около 70 млн. лева.

Но първоначалната сума беше 40 млн. лв., сега е различна?

Това е индикативната стойност на проекта, подаден от „ВиК“ ЕООД с много повече планирани дейности. Ние ще им отправим покана да кандидатстват по тази процедура.

В такъв случай кога можем да очакваме реален старт на проекта?

Очакваме, че фазата на оценка на проекта ще бъде изключително кратка като се има предвид, че са запознати както колегите от Управляващия орган на оперативната програма, така и ЕК, и JASPERS, и МРРБ, което отговаря за ВиК-сектора. Регламентираният срок за оценка е 90 дни. Аз мисля, че можем да се справим за по-кратко време, защото наистина готовността е много висока.

Да очакваме ли догодина възлагане на обществената поръчка?

Възлагането й може да започне, защото реално техническите компоненти на проекта са уточнени. Тоест, би могло да започне подготовката и стартирането на тръжните процедури още докато тече оценката.

„ВиК“ ще участва ли със собствено финансиране в проекта?

Проектите, които се реализират във ВиК-сектора, са приходогенериращи, защото от предоставените услуги ВиК дружествата събират такси. Затова не може да бъде 100% безвъзмездно финансирането. Правят се анализи на разходи-ползи, финансово-икономически анализи, които трябва да дадат точния процент на финансовото участие на бенефициента и съответно процентът на безвъзмездното финансиране. Това ще е и част от предложението, което трябва да бъде внесено.

Facebook Comments