ОбС в Смолян не разреши на кмета да издаде облигации за 10 млн. лева

Общинският съвет в Смолян не разреши на кмета Николай Мелемов да издаде облигации за 10 млн. лв. и да погаси стари задължения.

„Събирането на дължимите от община Смолян суми е съпроводено с образуване на  изпълнителни дела с всички неблагоприятни последици от това, в това число увеличаване на задължението с разноските по изпълнителните дела, налагане на възбрани и запори и публична продан на имущество, водещи до нарушаване на бюджетната финансова автономия и дисциплина на община Смолян и невъзможност за разплащане на съществуващите задължения. За бюджета на община Смолян заплащането на всички дължими суми в пълен размер е непосилно. Общинска администрация със съдействието на Общинския съвет през настоящата и изминалите години предприе множество действия по осигуряване на финансиране – бяха разгледани и приети от общинския съвет необходимите решения за продажба и отдаване под наем на общински имоти, като източник на финансиране за покриване на съществуващите задължения, но постъпилите приходи бяха значително несъизмеримо малки в сравнение с размера на съществуващите задължения“, е посочил кметът в докладната си пред местния парламент.

Това беше причината през октомври месец 2014 г. ОбС да вземе решение за поемане на дългосрочен дълг на стойност 10 млн. лв., с които да бъдат покрити наследените задължения на общината. Тогава обаче поради факта, че следваха избори за кмет на общината Мелемов се въздържа да го изтегли, за да не задължава с кредити преди изборите следващия избран кмет на Смолян.

След спечелването на изборите темата отново е на дневен ред. След многобройни консултации с експертите от финансовото министерство и проучвания кметската управа излезе с ново предложение – съществуващият дълг да се рефинансира чрез емитиране на облигации.

Сходни решения вече са взели общинските съвети Свиленград (2010 г.), Шумен (2010 г.) Пловдив (2011 г.) и др.

„В интерес на община Смолян е съществуващите задължения да бъдат погасени в максимално кратки срокове, което обстоятелство обуславя настоящото предложение за вземане на решение за рефинансиране на съществуващ дълг и други инвестиционни проекти на община Смолян чрез емитиране на облигации“, сочи кметът.

Общинският дълг към края на предходната година е на стойност 13 886 124 лева. От тях 6,6 млн. лева са останали за плащане към „Инвестбанк“ по кредита, взет преди два мандата за улици в гр. Смолян. 3 950 000 лв. е безлихвеният кредит от финансовото министерство. Всички останали кредити – около 3,3 млн. лв. са от фонд „ФЛАГ“ за изпълнение на проекти.

Просрочените задължения са на стойност 4,1 млн. лв. За справка към края на 2011 г. просрочията са били на стойност 3,9 млн. лв. по данни от одитен доклад на Сметната палата, а шест месеца по-късно техният размер вече е 7,1 млн. лв.

Въпреки аргументите на кмета и заместника му по финансовите въпроси Венера Аръчкова относно предимствата на този вид кредит, предложението не бе прието с нужното квалифицирано мнозинство – 15 гласа. „За“ частно предлагане на общински ценни книжа на община Смолян в Централния депозитар гласуваха 14 съветника.

 

Вашият коментар