Посланичката на Норвегия посети Златоград

Посланичката на Кралство Норвегия н. пр. Гюру Катерина Викьор и експерти по енергийна ефективност посетиха Златоград във връзка с изпълняващия се проект, финансиран по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, съобщиха от местната администрация.

Участници в делегацията бяха още: Саид Хамаме и Христина Стоичкова от Министерството на енергетиката като програмен оператор на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Даниела Цонева – представител на националното координационно звено към Министерски съвет, Бьорн Оули и Арне Сойланд – експерти от дирекция „Водни ресурси и енергетика“ на Министерство на петрола и енергетиката на Норвегия.
В момента Община Златоград изпълнява проект „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I” и „Общинска администрация, гр. Златоград” с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Основната цел на посещението бе запознаване на място със съществуващото положение на обектите на интервенция и как изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на целите за оптимизация на енергийната ефективност в общинските сгради чрез повишаване на качеството и производителността на отоплителните системи, преминавайки към алтернативен източник за отопление – пелети.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма BG04 „Енергийна ефективност възобновяема енергия“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златоград и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

 

Facebook Comments

Вашият коментар