Успехи и провали на общините: Златоград – успех, Смолян и Мадан – некласифицирани, Чепеларе и Рудозем – провал

Преглед на всички публикувани одитни доклади на Сметната палата за общините в България, изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ), сочи успех на община Златоград, Смолян и Мадан са некласифицирани, а Чепеларе и Рудозем са определени като провал. В доклада на ИПИ не са обхванати всичките 264 общини в България. Проверени са 83 общини и техните разходи за близо 6 млрд. лв. пред периода 2011-2014 година.

Като „провал” ИПИ класифицира тези разходи и програми, които според одитните доклади не изпълняват заложените цели. Освен това в тази графа попадат и необоснованите харчове, неикономичното използване на средства, лошото управление на имуществото, съществените нарушения при обществени поръчки и други.

 

УСПЕХЪТ НА ЗЛАТОГРАД

На община Златоград са проверени одити за периода 01 януари 2013 – 31 декември 2013 г., касаещи разходване на 9 202 166 лева.

Констатирано е съответствие на управленските решения при планирането, възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключените договори в Община Златоград

По-точно:

„В представената и одобрена от кмета на общината докладна записка за предстоящите за 2013 г. обществени поръчки не са посочени сроковете за провеждането им.

Възлагателните писма са съгласувани за финансова допустимост и законосъобразност и са одобрявани от кмета на общината.

През одитирания период процедурите за възлагане на обществени поръчки са организирани и проведени при спазване на регламентираните в ЗОП принципи за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Спазени са законовите изисквания при: обявяване на обществените поръчки; определяне на срок за получаване на офертите; назначаване и документиране на работата на комисиите за разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

За одитирания период не са установени случаи на непроведени процедури или на разделяне на поръчки на части с цел прилагане на по-лек ред за възлагане.

Извършените от възложителя действия във връзка с възлагането на обществените поръчки са документирани по начин, който позволява проследяването им.

Договорите за възлагане на обществени поръчки са изпълнявани при спазване на действащото законодателство и в съответствие със заложените в тях клаузи.

В по-голямата си част предвидените контролни дейности във връзка с възлагането на обществените поръчки и изпълнението на сключените договори са прилагани непрекъснато през одитирания период.

Загуби – няма.

 

ОБЩИНА СМОЛЯН Е НЕКЛАСИФИЦИРАНАСмолян

Обект на проверка за община Смолян са одитни доклади за период от една година и половина: от 01 януари 2012 до 30 юни 2013 г. за разходи на стойност 72 174 085 лева.

Причини за оценката:

С вътрешните правила не са предвидени процедури в началото в първите две години от мандата на кмета Николай Мелемов механизми за планиране и определяне на потребностите от възлагане на обществени поръчки за съответната година.

С вътрешните правила са определени редът и длъжностните лица, отговорни за стартирането на конкретните процедури и възлагания на обществени поръчки.

Извършените от възложителя действия във връзка с възлагането на обществените поръчки са документирани по начин, който позволява проследяването им. Създадени са досиета за проведените процедури, които съдържат описи на съставените в процеса на възлагане документи.

Управленските решения и действия по възлагането на обществени поръчки, сключването и изпълнението на договорите са законосъобразни

Договорите за възлагане на обществени поръчки са изпълнявани при спазване на действащото законодателство и в съответствие със заложените в тях клаузи.

Предвидените контролни дейности във връзка с възлагането на обществените поръчки и изпълнението на сключените договори са прилагани непрекъснато през одитирания период и до голяма степен са постигнали предназначението си да минимизират, но не са успели напълно да предотвратят допускането на грешки.

Загуби – няма.

 

ОБЩИНА МАДАН СЪЩО Е НЕКЛАСИФИЦИРАНА Мадан

На община Мадан е проверен одитният доклад за цялата 2012 г., касаещ разходи за 5 636 212 лева.

Причини за оценката:

Договорите за възлагане на обществени поръчки са изпълнявани при спазване на действащото законодателство и в съответствие със заложените в тях клаузи.

Предвидените контролни дейности във връзка с възлагането на обществените поръчки и изпълнението на сключените договори са прилагани непрекъснато през одитирания период и до голяма степен са постигнали предназначението си да минимизират, но не са успели напълно да предотвратят допускането на грешки.

Съществуват пропуски по отношение на отчитането на състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление пред общинския съвет.

При проверките на разпореждането с имоти – общинска собственост са установени нарушения, свързани с: извършване на сделки с имоти, които не са включени в годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост; неотразяване на извършени сделки в актовете за общинска собственост; неотразяване на извършени сделки в главния регистър за частна общинска собственост

Допуснатите нарушения в по-голямата си част са от формален характер и не водят до опорочаване на резултатите от управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост през одитирания период.

Загуби – няма.

 

ПРОВАЛЪТ НА ЧЕПЕЛАРЕ Чепеларе  

За община Чепеларе ИПИ е проверила одитни доклади за периода 01 януари 2011 – 30 септември 2012 г., касаещи част от управлението на Георги Попов и наследника му Тодор Бозуков за извършени разходи на стойност 15 116 298 лева.

Причини за оценката:

При определянето на таксата за битови отпадъци за 2011 г. не са спазени изискванията на чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). План-сметката, въз основа на която е определен размерът на таксата за битови отпадъци, не е изготвена по населени места, не съдържа разчет за прогнозните приходи.

При определянето на таксата за битови отпадъци за 2012 г. не са спазени изискванията на чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.

Налице е тенденция при определянето на таксата за битови отпадъци да не се взема предвид преходния остатък от таксата за битови отпадъци от предходната година.

Нарушен е чл. 71 от ЗМДТ, тъй като е събирана такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за населени места, в които услугата не е предоставяна от общината.

Към 31.12.2011 г. община Чепеларе има неразплатени разходи за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 1 008 310 лв., а към 30.09.2012 г. – 314 494 лв.

Не са прилагани предвидените с вътрешните правила процедури по планиране на обществени поръчки, с което са създадени предпоставки за неправилно планиране на потребностите, което крие риск от разделяне на обществени поръчки, както и от непровеждане на процедури при наличие на основание за това.

При проверките по възлагането на обществени поръчки са установени нарушения, свързани с провеждане на процедури на договаряне без обявление по реда на ЗОП, без да са налице предвидените в закона основания за това; незаконосъобразно определяне на цената на документацията за участие в процедурите; нарушаване на нормативните изисквания при определянето на срока за получаването на оферти за участие в процедурите и други.

Договорите за обществените поръчки са изпълнявани при спазване на законодателството и заложените в тях клаузи, с изключение на установен случай на неспазване на срока за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по договор, за което на изпълнителя е наложена санкция.

Загуби: Част от доклада е изпратена до прокуратурата

 

ПРОВАЛЪТ НА РУДОЗЕМРудозем

На община Рудозем е проверен одит чак от периода 01 януари 2011 до 31 декември 2011 г. за разходи на стойност 8 418 903 лева. Проверка на plamak.bg установи, че това е последният публикуван в сайта на Сметната палата доклад за Рудозем. През март месец т.г. е бил изготвен нов одит за възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Рудозем за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г., но той все още не е публикуван.

И все пак, причини за оценката:

Разходите по общинския бюджет са извършвани над размера на постъпилите приходи, с което са нарушени разпоредбите на чл. 22 от Закона за общинските бюджети (ЗОБ). Поети са задължения и са сключени договори без осигурено финансиране и без наличие на бюджетен кредит.

Кметът на общината не е внесъл в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2011 г.

От кмета на общината са утвърдени вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, с които е създадена вътрешна организация при възлагането на обществените поръчки.

При проверките по управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост са установени нарушения, свързани с незаверяване на предложенията на участниците в тръжните процедури от членовете на комисиите; неотразяване на разпоредителните сделки в актовете за общинска собственост; извършване на разпоредителни сделки с имоти, актовете за които не са вписани в Службата по вписванията; издаване на заповед за определяне на купувач след срока, установени във вътрешните правила; незаконосъобразен начин на определяне на пазарната цена на вещните права за пристрояване и надстрояване.

Загуби: Част от доклада е изпратена до прокуратурата

Изводите на ИПИ са, че близо 70% от разходите на общините могат да бъдат класифицирани като провал, едва 5% – като успех. ¼ от дейностите пък, чието изпълнение и резултати не позволяват да бъдат зачислени към едната или другата група, са определени като „некласифицирани”.

ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО, ПРОВЕДЕНО ОТ ИНСТИТУТА ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, вижте на следния линк:  https://ime.bg/bg/articles/izsledvane-na-ipi-uspehite-i-provalite-na-bylgarskite-obshtini/

Facebook Comments

Вашият коментар