„Водстрой – 98“ е била отстранена от същата поръчка на ЮЦДП през 2013 г.

Как и защо беше спряна поръчка на ЮЦДП – Смолян, за 95 млн. лв.

„Там съм казал и за обществената поръчка за Южноцентралното държавно предприятие – прекратявате я и я правите наново! Не искам никакво съмнение, че нещо не е както трябва. Грам съмнение не искам. Много ясни, прозрачни правила! Да отпадне всякакъв дебат дали е защитен общественият интерес и публичните средства! Това е към всички. Ако трябва – повече медии, повече публичност, но да се знае всеки лев, че е отишъл за това, което трябва“, съобщава премиерът Бойко Борисов по време на правителственото заседание в сряда.

Ден по-късно поръчката за горските пътища на стойност 95 млн. лв. без ДДС, обявена от Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) в Смолян, е спряна. 

Формалното основание за прекратяването е заради отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди.

„При откриване на обществената поръчка финансирането на дейностите й е било предвидено да се обезпечи от създадения със Закона за горите фонд „Инвестиции в горите“. Към момента на обявяване на обществената поръчка набраните средства във фонда са били в размер на около 55 млн. лв., при прогнозна стойност на поръчката съгласно обявлението – 95 млн. лв. Приключването на окончателната инвентаризация в началото на 2016 г. на пострадалата дървесина и установяването на голям обем такава е причина за значително намаляване на планираните приходи, които се отчисляват във фонд „Инвестиции в горите“, се сочи в обяснителната част от публикуваните в АОП мотиви.

По правило ЮЦДП внася във фонд „Инвестиции в горите“ 50% от продажната цена на дървесината. Тоест, причината за спирането на поръчката недостатъчните отчисления за фонд „Инвестиция в горите“, но се отбелязва, че нужните за нея средства не са били налични и към момента на обявяване на поръчката.

Според разпоредбата на Закона за горите средствата от фонд „Инвестиции в горите“ се харчат по решение на Министъра на земеделието и храните, но ръководството на ЮЦДП не е получило такова одобрение.

„Всичко гореизложено води до невъзможност за финансиране и законосъобразно разходване на средствата“, се сочи още в аргументацията на ЮЦДП.

Фактически поръчката за сключване на рамково споразумение за „Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на ЮЦДП, включващо: проектиране, авторски надзор и строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях; проектиране, авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски пътища, и проектиране, авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения“ е обявена в началото на октомври месец 2015 г. В обявлението пише, че при отварянето на офертите могат да присъстват  участниците в процедурата или техни упълномощени представители (пълномощно в оригинал, без изискване за нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

На 4 ноември фирма „Водстрой – 98“ АД, която медийни публикации свързват с Делян Пеевски, обжалва обявлението пред Комисията за защита на конкуренцията. В жалбата се иска налагане на временна мярка – спиране на процедурата за възлагане на обществената поръчка. На 17 декември, преди още КЗК да се е произнесла по оплакването, то е оттеглено от вносителя.

Следва удължаване на сроковете за получаване на оферти и за отварянето им. Отварянето на офертите трябва да е станало на 29 януари. В сайта на ЮЦДП така и не публикуваха протокол от заседанието на комисията за отваряне на оферти.

„Медиапул“ съобщи, че кандидатите за участие са били около 20, сред тях  „Джи Пи“, която бе сред участниците в консорциума за част от спряната поръчка за участъка от „Хемус“. Валентин Златев преди ден заяви, че ако някой извади документи, че притежава „Джи Пи“, ще признае. В строителния бранш твърдят обаче, че двамата всъщност стоят зад двете компании. Сред участниците в процедурата е била и фирмата „Хидрострой“, за която се твърди, че е на бившия пътен шеф Велико Желев, информира „Медиапул“.

Абсолютно същата поръчка, но на стойност около 68 млн. лв. бе обявена през 2013 г. И тя беше със срок на изпълнение 4 години. Също касаеше 29 горски и 7 ловни стопанства на територията на областите Пловдив и Смолян и по-голяма част от областите Пазарджик и Кърджали.

Пет обединения кандидатстваха преди 3 години да изпълнят обектите. Четири от тях я обжалваха пред Комисията за защита на потребителите (КЗК). С твърдения, че е незаконосъобразно както класирането, така и самото провеждане на процедурата пред Антимонополната комисия се оплакаха консорциумите „Зелени балкани“, „Екип 99“, „Лес груп“ и „Горски пътища Смолян“. За победител бе определено обединението „Перелик“.

КЗК върна цялата процедура на етап назначаване на комисия за провеждане на обществената поръчка. Заповедта на шефа на ЮЦДП, с която определи обединението „Перелик“ за спечелил поръчката, бе отменена.

От Антимонополната комисия откриха нарушения при съставянето на конкурсната комисия и заради това обяви всички нейни действия за незаконосъобразни.

В състава на комисията бяха включени за външни експерти лица с недоказан практически опит и квалификация, без отношение към предмета на поръчката. Става въпрос за двама юристи, единият от които и с висше образование по финанси и стопанско управление, и един със специалност ВиК. Комисията е била от 13 члена, шестима от тях – правоспособни юристи.

Според КЗК назначаването на правоспособен юрист е от съществено значение за законността на процедурата, а когато процедурата е сложна – юристите да са двама. „Но е неоправдано назначаването на шестима основни членове – юристи, в комисия с основен състав от 13 члена, за провеждане на процедура с предмет проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях, в която за разглеждането, оценката и класирането на офертите се изискват специфични знания и умения“, бе написано в решението на комисията.

В класираното тогава на първо място обединение „Перелик“ участваха фирмите „Трейс груп холд“ АД, „Виа конструкт груп“ ЕООД, „Топ енерджи груп“ и „Красин“ ООД.

На второ място бе консорциум „Горски пътища Смолян“, състоящ се от фирмите „Хидрострой“, „Карагана Арборесценз“ и „Строй сити“.

На трето място бе обединение „Зелени балкани“ с участници: „Виастройинженеринг“, „Трансконсулт – 22“, „Руен Холдинг“ и „Евтимов“.

На четвърто място – обединение „Екип 99“, състоящо се от фирмите „Интерпром“, „Каро трейдинг“, „Пътно строителство“, „Иси 09“ и „Трафик транспорт“.

Отстранен от участие в процедурата тогава беше консорциум „Лес груп“, в който участваха дружествата „Водстрой 98“, „Дева транс“, „Строй система“, „ГБС-Инфраструктурно строителство“, „Т и Т инженеринг“.

В процес на поръчката тогава се смениха двама директори на ЮЦДП в Смолян – Ботьо Арабаджиев и Айнур Ибрямова.

Вашият коментар