Обсъждат отчета на бюджет 2015 в Смолян

Покана за публично обсъждане на отчета за бюджет 2015 г. на община Смолян отправи председателят на местния парламент Славка Каменова. Форумът ще се състои в понеделник от 17,30 часа и на него от кметската администрация ще докладват за  изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, както и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 година.

Общинският дълг е на стойност 13 886 124 лева. 6,6 млн. лева са останали за плащане към „Инвестбанк“ по кредита, взет преди два мандата за улици в гр. Смолян, става ясно от финансовия отчет, изготвен от зам.-кмета Венера Аръчкова. 3 950 000 лв. е безлихвеният кредит от финансовото министерство. Всички останали кредити са от фонд „ФЛАГ“ за изпълнение на проекти. Просрочените задължения са на стойност 4,1 млн. лв. и по този показател община Смолян е сред 20-те общини с най-много просрочия в страната. За справка към края на 2011 г. просрочията са били на стойност 3,9 млн. лв. по данни от одитен доклад на Сметната палата, а шест месеца по-късно техният размер вече е 7,1 млн. лв.

За миналата година са били разплатени просрочени задължения на стойност 1 379 459 лв.

Направените капиталови вложения са на стойност 16 838 139 лв. – предоставени от държавния бюджет, от преходен остатък и собствени средства. Усвоените капиталови средства от еврофондове са на стойност 8,4 лв.
Поетите ангажименти общо са на стойност 80 млн. лв., като през последната година са поети ангажименти в размер на 25 млн. лв.

Община Смолян не е сред общините, които не спазват фискалните правила. Тя не е и сред общините със задължения за разходи, надвишаващи 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. Тя не е сред общините с просрочени задължения, надвишаващи 5% от отчетените през последната година разходи. Не е сред общините с отрицателно салдо за последните три години. Не е сред общините, чието равнище на събираемост на приходите е под средното за страната през последната година, но в МФ има информация, че Смолян е сред общините, които забавят или предоставят непълни дневни данни. Тя е и сред общините с поети разходи, надвишаващи 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 г. (206,3%).

Преди встъпването си в първия мандат на кмета Николай Мелемов община Смолян бе отишла от 88-мо на 243-то място по финансова устойчивост.

В интервю за „Пламък.бг“ от 17 март кметът заяви, че от 265 общини в момента община Смолян е на 80-то място по финансова устойчивост, тоест в първата една трета. И задачата, която си е поставил, е до края на мандата да стопи дълговете и общината да бъде в първата десятка на финансово устойчивите общини. „Убеден съм, че това ще се случи, защото е наш стил на работа. Беше невъзможно да стопим задълженията, които сварихме, за четири години. И обещавам, че през 2019-та ще бъдем почти без задължения“, подчерта Мелемов.

Facebook Comments

Вашият коментар