Смолян предлага сделка на министър Москов

Областната здравна комисия на Смолян предлага „среща по средата“ между досега изработената областна и националната здравна карта по отношение на леглата за активно лечение в четирите болници.

Така общо леглата за област Смолян по първи вариант са били 1102. Националната здравна карта предлага 851, а новото предложение на областната ни здравна комисия е за 909 легла.

Първият вариант за активните легла е 512 броя. Националната здравна карта предлага да останат 390, а новото предложение на областната ни здравна комисия е за 501.

Другите легла – в т.ч. психиатрични, рехабилитационни, за продължително лечение, палиативни грижи, в първия вариант са били 590 броя. Националната здравна карта предлага 461, областната ни здравна комисия потвърждава 461 броя.

„Новото ни предложение се базира изцяло на обемите дейност от 2015 г. На практика защитавайки този обем дейност, който предполагаме, че няма да се качва повече, защото инвестициите в доболнична, специализирана доболнична, първична и спешна помощ ще дадат резултати, се предполага, че хоспитализациите ще намалеят. Приемаме, че 2015 г. е пикът и защитавайки този обем дейност за всеки вид легла, сме предложили броят им по нива. От тези 139 за активно лечение, които са дадени в по-малко, 83 се преобразуват в легла за продължително лечение. Ние искаме още около 50 легла освен тези 83“, обясни областният управител Недялко Славов.

За да се стигне до сделка – тоест, да се приеме новото предложение на Смолян, областната здравна комисия предлага на националната да приеме няколко основни аргумента: население от 113 984 души в 238 населени места, много от които доста отдалечени от областния център; обща дължина на пътищата 1256 км без първокласни пътища; пътищата от втори клас са едва 110 км; областта разчита изцяло на автомобилен транспорт само в планински условия; болшинството пътища са изградени преди повече от 20 години и са с амортизирана настилка.

До много от високопланинските населените места общественият транспорт е нередовен или липсва. За достигане до най–близкия филиал на ЦСМП за повече от половината населени места в областта е необходимо време над 25 минути.  Това важи в най-висока степен за община Девин – 78 % от селата, в община Смолян – 58%, в община Мадан – 55%.

През последните 20 години в област Смолян има рязко влошаване на здравно-демографските показатели. Преобладаващата част от населението в тези места са възрастни и болни, бедни и самотни хора. Относителният дял на хората в надтрудостпособна възраст е 24%. Трудните условия в региона са непривлекателно място за работа на лекари и медицински специалисти и се отразяват негативно в развитието на здравеопазването, с основни проблеми – кадрови дефицит и неравнопоставен достъп до медицински услуги, включително първичина и специализирана извънболнична медицинска помощ.

Броят на общопрактикуващи лекари, сключили договори с РЗОК, е 67.  Осигуреността на 10 000 население с първична медицинска помощ е 5,8 при 6,3 за страната. През 2014 година 49 общопрактикуващи лекари са съсредоточени в областния град и общинските центрове, т.е. в 10 населени места от 238. В десетки села от години няма лекар на място.

Специализираната извънболнична медицинска помощ също е концентрирана в областния град с недостатъчно специалисти в останалите общини, което често води до забавяне на диагностично-лечебния процес. Много от възрастните хора търсят медицинска помощ в напреднал стадий на заболяване.

Изцяло липсват специалисти от тесните медицински специалности, а дефицитни са специалисти по педиатрия, психиатрия, спешна медицина, ендокринология, ревматология, обща и клинична патология и др. За удовлетворяване потребностите в извънболничната медицинска помощ почти всички лекари, работещи в болничната, работят почасово и в доболничната помощ.

С новата областна здравна карта ще се даде възможност за работа на по-голям брой специалисти в извънболничната медицинска помощ, каквито в момента липсват.  Така осигуряваната  извънболнична помощ води до затруднения в осъществяването на болничната  помощ.

Хоспитализирането на запуснати, тежки случаи с усложнения, налагат по–дълъг престой в лечебното заведение и по-скъпо лечение. Въпреки това броят на хоспитализираните случаи на 100 000 население, които през  последните 3 години нарастват,  остават  под средните за страната ( за 2014 г. – 28 576,6 %000 за областта при 32 161,3 %000 за страната).

По отношение на значително по–големия брой хоспитализации по КП „104“  и „52“ ( за диабет и ЗСН ) анализът на данните от РЗОК показва, че 63 % от лекуваните са на възраст над 65 години и над 50% живеят извън съответната община. 60 % от селищата са  отдалечени на 60 – 100 км и без лекар, с проблеми в обществения транспорт.  60,5 % от диабетно болните са с една хоспитализация, 17 % – 2 пъти и останалите – 3 пъти. За 2014 год. общата смъртност от захарен диабет за страната е 20,7 на сто хил. За същия период смъртността от захарен диабет в област Смолян е 15,6 на сто хил.

Налага се изводът, че отдалечеността и труднодостъпността на населените места в Смолянска област водят до увеличаване на средния болничен престой (5,1) спрямо средния за страната. Това налага осигуряване на по–голям брой легла за създаване възможност на ЛЗБП да функционират оптимално.

Предвид изложените обстоятелства и отчетения обем дейност на болничнте лечебни заведения през 2015г. областната здравна комисия предлага на министър Москов броя на леглата по видове и нива на компетентност да бъдат по предложения проект, но с изключение на:

  • Ендокринология – 18 легла І ниво, 11 легла – ІІ ниво
  • Кардология – 18 легла – І ниво, 25 легла ІІ ниво, 10 легла  ІІІ ниво
  • Нервни болести – 21 легла І ниво, 34 легла ІІ ниво
  • Ревматология – 10 легла ІІ ниво
  • Хирургия – 12 легла І ниво, 25 легла ІІ ниво
  • Ортопедия и травматология – 5 легла І ниво, 12 легла ІІ ниво
  • Урология – 9 легла ІІ ниво
  • УНГ – 5 легла І ниво, 4 легла ІІ ниво.
Facebook Comments

Вашият коментар