169 сигнала за нарушени трудови права, почти 50% без договор, 20% – за сплашване

По данни от Инспекция по труда в Смолян през 2020 г. са подадени 169 сигнала за нарушаване на трудовите права в областта. 60% от служителите са подали сигнал за нарушени права в категорията „Незачитане на признати от законодателството синдикални права“.

Значително по-рядко срещана е намесата в дейността на синдикалните организации от страна на работодателя – 20%, както и сплашването и тормоза по повод членство в синдикална организация – също 20% от подалите информация. Това сочи годишният доклад на РС на КНСБ в Смолян.

По-фрагментирана е ситуацията при сигналите за нарушения, свързани с прилагането на норми за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на територията на предприятия в област Смолян.

58% от подалите сигнали споделят, че работят при неблагоприятен микроклимат, докато почти 33% пишат, че работодателят им не е осигурил лични предпазни средства.

Почти 5% докладват за нарушения на правилата на физиологичен режим на труд и почивка, а значително по-малко са пострадали от неспазване на нормите по безопасност на работното оборудване и технологични процеси (2,4%), както и от санитарно-битово обслужване, неотговарящо на стандартите (2,4%).

При спазването на осигурителните права от работодателите в област Смолян се забелязват някои типови нарушения. Почти половината от тях (47,7%) са свързани с работа без сключен трудов договор.

Други съществени нарушения са полагане на труд над работното време, определено в трудовия договор (например 8 часа вместо 4 часа) – 21 % от сигналите и неправилното определяне на категорията на труд на работодателя – също 21% от сигналите. Един от 10 души е сигнализирал за назначаване на фиктивна длъжност с цел внасяне на по-ниски осигуровки от работодателя.

Най-честото нарушение на работодателите, свързано с работното време, почивките и отпуските е свързано с нарушения при ползването на правото на отпуска – 48% от сигналите. Почти 28% от сигналите са обвързани с нарушения на междудневната и междуседмичната почивка, а 13,8% от служителите/работниците споделят, че полагат извънреден труд, извън законовите разпоредби. Нарушенията във връзка със сумираното изчисляване на работното време са малко над 10% от всички подадени сигнали.

Нарушенията, свързани с колективните трудови договори (КТД) на територията на област Смолян, са няколко вида – половината от сигналите са за неизплащане на работни заплати в срок, а останалите сигнали са поравно разпределени между прилагането на договорености спрямо работници и служители, нечленуващи в синдикална организация (25%) и незачитане на допълнителния платен годишен отпуск (25%).

Изплащането на трудовото възнаграждение на територията на област Смолян среща някои предизвикателства. Основното нарушение на установените правила е свързано с неизплащане на работни заплати в договорените срокове – почти 66%. Следващото най-често нарушение е непризнаване на стаж за прослужено време – 14,3%, следвано от неизплащане на трудовите възнаграждения и обезщетения на работниците след прекратяване на трудовото правоотношение – 11,4%. Най-рядкото нарушение в тази категория е неначисляване/неизплащане с увеличение на положен нощен и извънреден труд – 8,6% от сигналите от служители/работници.

Възрастовата структура на подадените сигнали показва, че най-активни в защитата на трудовите си права са служителите/работниците във възрастовия диапазон 46-55 г. (почти 42%), следвани от тези на възраст между 36-45  г. (39%).  По-младите – 26-35 г. са по-слабо активни – 12,8%, докато с приближаването на пенсионната възраст активността спада още повече до 5,7% от сигналите. Най-младите (18-25 г.) почти не сигнализират за нарушения на трудовите им права – само 0,7% от сигналите са на служители/работници от тази възраст.

Разпределението по социална група на подалите сигнали за нарушения на трудовите права на територията на област Смолян показва превес на работниците (ръчен труд) – 62 % от сигналите идват от работниците, докато 38% – от служителите (неръчен труд).

Разпределението по пол на подалите сигнали за нарушения ясно демонстрира, че представителите на нежния пол са по-активни при сигнализирането – 58,6%, в сравнение с мъжете – 41,4%.

Нарушаването на правата на служителите/работниците от област Смолян показват постоянство при някои от критичните точки. Тези наболели места се явяват предизвикателства за успешното разгръщане на трудовия потенциал на територията на областта и са в основата на миграцията на работна ръка към други трудови пазари.