Безпрецедентен натиск на инвеститор върху РИОСВ-Смолян за добив на злато и сребро

Когато реализираме инвестиционното предложение, защото то ще бъде реализирано, независимо какво решение ще се вземе днес. Това е много категорично…“ – заявява изпълнителният директор на „Горубсо Кърджали“ АД Живка Ковачева по време на регионален експертен екологичен съвет в РИОСВ – Смолян.

Това е само част от безпрецедентното й изказване след като експертният съвет на 7-ми януари с абсолютно мнозинство гласува против инвестиционното намерение на компанията за добив на златно-сребърни руди в Кърджалийско.

„Добре бе, хора, двама от вас мотивираха и изказаха някакви мотиви. Не ви ли е неудобно, бе! Засрамете се малко, бе, хора! Ние че ще спечелим делото в съда, ще спечелим, но защо губим ценно време!? Вашето решение е в противоречие на изискванията на зелената сделка, бе, хора!…Експертното ниво на РИОСВ – Смолян е много високо ниво“ – казва в гневен изблик Ковачева. (Двата записа от изявленията на Ковачева може да чуете в края на прессъобщението от МОСВ по случая).

Уточняваме, че изрично участниците в заседанието са били предупредени, че се води запис.

Според министър Борислав Сандов представител на инвеститора си позволява да каже неща, които са „абсолютно недопустими, което не само подкопава авторитета на държавата, но и унижава експертите“.

Борислав Сандов

„Не може  представител на която и да е компания да се държи по този начин и да смята, че е над закона и че ще реализира своите намерения, независимо какво кажат представителите на институциите“, категоричен е екоминистърът.

Интересен детайл от комуникацията й с екоинспекцията е, че при получаване на съобщението за насрочено заседание по решение за ОВОС на инвестиционното предложение, тя е написала на директора на РИОСВ в Смолян Екатерина Гаджева следното: „Гаджева, Измътихте го най-после. Много е трудно, когато нямаш мотиви и действаш по нареждане на кмет“.  

Инвестиционното предложение на „Горубсо Кърджали“ е свързано с добив на полиметални руди от находище „Китница” в кърджалийската община Ардино, за срок от 20 години. Намерението е то да се реализира по открит способ, като добитата руда, която се отнася към полиметалните златно-сребърни руди, ще се преработва в действащите мощности на Обогатителна фабрика – Кърджали.

Находище „Китница“ се намира на около 34 км западно от Кърджали и ще се разработва последователно в два участъка: „Чернигово“ – за първите 12 години, и „Мировец“ – за следващите 8 г. Концесионната площ на находището е 2960.615 дка, от които пряко засегнати от реализацията на предложението са 249.109 дка.

В подкрепа на инвестиционното предложение в хода на общественото обсъждане са постъпили 15 становища. Протестни декларации срещу него обаче са подписали жители на селата Долно Прахово, Чернигово, Китница, Търна, Дедино, Боровица. Отрицателно е и становището на кмета на община Ардино с мотив, че то ще нанесе значителни негативни последици върху околната среда, върху урбанизираната част на населените места, върху техническата инфраструктура (водоснабдяване, общински пътища), както и че  съществуват рискове за човешкото здраве и поминъка на населението.

Той е посочил, че в стратегическите документи на община Ардино – Общ устройствен план и План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027, не са отразени никакви възможности и предимства за реализиране на това инвестиционно предложение, тъй като то няма да допринесе за пространственото и социално- икономическото развитие на общината.

С решение от 21-ви декември Общинският съвет на Ардино също възразява категорично срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Жалба срещу него е постъпила и от Димитър Куманов –  главен съветник по околна среда на сдружение „Балканка“  – София.

От сдружението сочат, че не е изяснено до каква степен е минимизиран рискът за подземното водно тяло, което е в риск според Плана за управление на речните басейни, ще бъдат ликвидирани източници на питейно-битово водоснабдяване от подземни води, достъпът на населението до питейна вода ще бъде ограничен и ще бъдат замърсени подземните води, които и без работеща мина в момента съдържат манган.

Заради отрицателните становища от обществените обсъждания, екоинспекцията в Смолян изискала повторно становище от Басейнова дирекция „Източно-беломорски район“ и от РЗИ в Кърджали.

РЗИ – Кърджали потвърдили предходното си положително становище.

От регионалната басейнова дирекция обаче заявяват, че водоснабдяването на засегнатите села се осъществява от водовземни съоръжения /извори/ в района, има водоизточници в непосредствена близост до проектния контур на двата участъка и насипището, а някои от тях в обхвата на бъдещия рудник. Затова смятат, че има риск за водите като количество и качество, ако се реализира намерението на инвеститора. Считат, че трябва да се зачете изключително големия обществен интерес към инвестиционното намерение и негативното отношение на местните хора.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали са посочили, че най-близко разположените населени места отстоят на около 250-300 м от мястото на реализация на инвестиционното предложение и тези разстояния са безопасни.

В мотивите на експертния съвет на РИОСВ за отказ се сочи, че са разгледани и оценени шест алтернативи за реализацията на инвестиционното намерение, но с избрания метод чрез открит способ се очакват значителни отрицателни въздействия върху земните недра, геоложката основа и ландшафта. Според тях в доклада за ОВОС не е отчетено кумулативното въздействие на всички минали и настоящи процедури за добив на подземни изкопаеми в района, не са отчетени възможностите на територията да поеме бъдещо натоварване.

Проверка на РИОСВ в Смолян показала, че въпросният инвеститор има същото инвестиционно намерение и за друга част от територията на Кърджалийска област – находище „Надежда“ в три участъка „Македонци“, „Дънгово 1“ и „Калина“. Те са в землищата на селата Македонци и Дънгово, но ОВОС за него е разгледана от РИОСВ –Кърджали, като е дадено одобрение.   

„Не всички значителни екологични последици от реализацията на предложението са идентифицирани и взети предвид. Реализацията на инвестиционното предложение води до увреждане и унищожаване на места за размножаване, хранене, почивка и хибернация на видове. За видовете птици е отчетено отрицателно въздействие в различна степен. при реализацията му ще бъдат увредени и частично унищожени традиционни местообитания на видове, което може да доведе до съществена фрагментация и отнемане на биокоридори, с което да се наруши кохерентността между отделните зони в мрежа „Натура 2000“. Въздействията, които ще бъдат оказани върху фауната по време на строителството ще са трайни, а по време на експлоатацията продължителни. Трайно ще се променят и увредят характерни елементи на ландшафта, които са от съществено значение за миграцията, географското разпространени на видовете и генетичния обмен между популациите им“ – е част от становището на експертния съвет.

Най-общо останалите мотиви за отказ са: Инвестиционното предложение обективно ще бъде свързано с пряко, постоянно и необратимо механично нарушаване на земните недра; Отстраняването на цялата растителност в района на находището, изземването на големи количества минна маса (300000 т/г.) в продължение на 20 години, образуването на два руднични котлована, изграждането на пътища в концесионната площ и извън нея показват, че ландшафтът ще бъде напълно променен с необратима промяна на основните му елементи и свързаните с тях типични за района растения, животни и екосистеми; Част от мерките за безопасност и контрол са декларативни, обусловени от субективното възприятие на възложителя и не предвиждат действащи мероприятия с конкретен и задължителен характер, които да са проверяеми от контролните органи.

Обобщената оценка на РИОСВ Смолян е, че реализацията на предложението ще доведе до дълготрайни, необратими и кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект върху околната среда и човешкото здраве.

Справка в Търговския регистър сочи, че Живка Ковачева-Гълбачева е не само изпълнителен директор на „Горубсо Кърджали“ АД, но и негов действителен собственик.