ПолитикаСмолян

Ето какви неверни твърдения в жалбата на Сабрутев установи съдът

Както стана известно, Административният съд отхвърли като неоснователна жалбата на Стефан Сабрутев – кандидат за кмет от движение „Нашият град“, срещу решението на Общинската избирателна комисия в Смолян, с което Николай Мелемов е обявен за избран кмет на община Смолян. И тъй като жалбоподатели са той и кметът на Кричим Атанас Калчев (като лидер на ПП „Движение нашият град“ – б. р.), двамата са осъдени да заплатят 3000 лв. на ОИК и 3000 лв. на Николай Мелемов за деловодни разноски.

Припомняме също, че абсолютно всички бюлетини бяха преброени наново ръчно от съдия Игнат Колчев и бяха сравнени с протоколите, като не се откриха разлики в преброяването, които да променят крайния резултат. Свидетели на преброяването в залата бяха представители на двете страни. То също така беше снимано и предавано на екран в самата съдебна зала и пред нея.  

Ето още какво установи съдът от изгледаните всички видеофайлове на секционните избирателни комисии:

Не се установи твърдението в т.4 от жалбата, че в секции от видеонаблюдението се установявало, че бюлетини с номер 55 са поставени и после отчетени в купчето на бюлетини с № 7. Освен че не беше посочена конкретна секция, такова действие не беше установено и от съда в нито един случай. От извършения оглед на приобщените по делото доказателства също не се установи бюлетини с отразен вот за кандидат № 55 да са отчитани за кандидат № 7.

– От събраните по делото доказателства не се установи и твърдението, че в секция №70 на видео записа се вижда как човек в черно яке и шапка маха няколко пъти бюлетини с номер 55 от купа, в който те са поставени (т.4 от жалбата). Действително на видеозаписа на секцията се вижда такъв човек, който оглежда няколко бюлетини от урната и след това ги връща обратно там. Това се извършва в момент, в който тези бюлетини още не са разпределени по куповете на кандидатите. Независимо от явната неправомерност на подобно действие, не се установява от видеофайла тези бюлетини да се премахват от урната за гласуване, още по-малко от куп с отделени за определен кандидат бюлетини. След прегледа им се вижда на видеофайла, как тези бюлетини се връщат в урната. Тази констатация наред с всички други установени от съда нарушения, записани на видеофайловете дават ясна представа за сериозния дефицит на познания за изборния процес у членовете на СИК предвид нормата на чл. 435, ал.2 ИК. Тази правна норма регламентира императивно, че само един член по решение на комисията има достъп до бюлетините след отваряне на избирателната кутия под наблюдението и контрола на останалите членове. Това правило е нарушено в почти всички СИК, с изключение на № 28 и 30. Установеното от съда обаче не обосновава извод за допускане на твърдените в жалбата нарушения, не обосновава и извод, че самото нарушение е довело до опорочаване на изборния резултат.

Не бе установено от наблюдението на видеозаписите също така и твърдението, че в другите посочени в т. 4 секции се установява преместване на бюлетини от един в друг куп, водещо като последица до промяна на изборния резултат. Съдът след оглед на всички бюлетини не установи (с изключение само на една бюлетина в секция № 39 ) наличие на бюлетина за единия кандидат, преброена в купа на другия. Следва да се има предвид обаче, че в коментирания случай не бюлетина № 55 е преброена в купа на кандидат № 7, а обратно, при което действителните гласове за Н. М. в тази секция следва да бъдат не 48, а 49 гласа.

– При огледа на бюлетините в секция № 59 не се констатира наличие на бюлетина с отразен глас „не подкрепям никого“ в купа на Николай Мелемов (т.6 от жалбата). В тази секция съдът при огледа установи подадени 152 бюлетини за първия кандидат и 59 за втория, без разлика с отразеното в протокола на СИК.

– В жалбата се съдържа твърдение (т.7), че има разминаване между числовите данни от машинното гласуване с отразеното в протоколите на комисията. Това твърдение е вярно, но то не променя резултата на двамата кандидати. Това е така, тъй като при огледа на машинно подадените гласове за двамата кандидати и установената разлика в протоколите на СИК с протоколите на машините, сбора на отразените в машинните протоколи резултати съвпада с отразените гласове в числовия протокол на ОИК – 1955 гласа за Николай Мелемов и 2540 гласа за Стефан Сабрутев. Този резултат отговаря и на преброените от съда бюлетини от машинното гласуване. При тази констатация следва извод, че твърдението макар и вярно, по никакъв начин не се отразява върху отчетения в оспореното решение резултат от подадените за двамата кандидати гласове и не влияе на изборния резултат.

– Твърдението в т.9 от жалбата, че в посочените секции не е имало никакво видеонаблюдение е прието за безспорно в доклада на съда при отделяне на спорното от безспорното, като в тези секции също е извършен оглед на подадените бюлетини и съпоставка между черновите на протоколите на СИК и сканираните окончателни протоколи във връзка с изразеното становище, че това нарушение „поставя сериозно под съмнение вярното отразяване на резултатите от преброяването на гласовете в тези секции. При съвкупния анализ на събраните по делото доказателства, съдът при оглед на приобщените като доказателство бюлетини от тези секции не установява разлика между отразеното в протоколите на СИК, преброените и отчетени бюлетини за двамата кандидати плюс недействителни и такива с глас „не подкрепям никого“ и съдържащите се в чувалите с изборни книжа на съответните секции. Така например в секция № 50 в протокола на СИК са установени 30 гласа за кандидат № 55 и 18 гласа за кандидат № 7. Такива резултати са установени и при огледа на наличните бюлетини, с оглед на което съдът приема, че въведеното възражение в конкретния случай е неоснователно.

– Без принципно да се изключва възможността липсата на видеонаблюдение при отчитането на резултатите на кандидатите да доведе до ограничаване на конституционните права на гражданите, в обсъжданите случаи на секции с №№ 50, 72, 11, 67, 84, 89 и 73 не е довело до промяна на волята на избирателите.

В противоречие със събраните по делото доказателства е наведеното в т.10 на жалбата, че във всички от посочените СИК липсва видеонаблюдение. Например в посочената СИК № 65 целия процес на преброяване на бюлетините и обработка на изборните книжа трае 3.07 мин., след което видеозаснемането приключва. Независимо от горната констатация, съдът счита и в случая, че допуснатите нарушения не влияят на отразяване на изборния резултат за двамата кандидати.

– В жалбата са въведени твърдения (т.11, 141 16, 17, 18 20, 24, 26, 28 и 30) за подмяна на резултата от изборите чрез невярно преброяване на бюлетини, зачитане на недействителни бюлетини в полза на кандидат № 7, за „прехвърляне“ на гласове от кандидат № 55 за кандидат № 7 и пр. От събраните по делото доказателства не се установи това твърдение. Както беше отбелязано и по-горе, при огледа на всички 12 955 бюлетини се установи, че в единични случаи са допускани поради неправилно приложение на нормите на чл. 437 ИК и на допуснати грешки при преброяването минимални разлики между съдържащите се в урната бюлетини и отразеното в протоколите. Констатациите на съда за съдържанието на бюлетините във всяка една секция са отразени в протоколите от съдебно заседание и за прецизност на настоящите мотиви, тези констатации няма да бъдат повторени тук, а ще бъдат обобщени. От огледа на бюлетините съдът установи, че има допуснато неправилно отчитане на бюлетини както в полза на единия, така и в полза на другия кандидат, като в крайна сметка след калкулация на установеното в съдебно заседание, разликата между Николай Мелемов и Стефан Сабрутев остава непроменена – 149 гласа в полза на първия кандидат при корекция с отчитане на неправилно определените бюлетини. Предвид горното съдът приема, че тези възражения останаха недоказани.

– В т.12 на жалбата се съдържа твърдение, че масово не са броени отрязъците от бюлетините, за да се засекат с останалите неизползвани бюлетини. Това според жалбоподателите създавало предпоставки за подмяна на бюлетини. Правната същност и последици от това твърдение ще бъдат обсъждани в правните изводи на съда. Тук следва да бъде отбелязано само, че то се приема за безспорно установено. Безспорни са и въведените в жалбата твърдения, че председателят на СИК № 58 – Ф. С. е син на избрания на първи тур за кмет на [населено място] С., твърдението, че в секция № 61 членовете на комисията са вписани с по две имена и въведеното твърдение в т. 23 относно лицето Ангел Безергянов, който е застъпник на ПП „ГЕРБ“, а не на „ПП-ДБ“.

Неподкрепено от доказателствата по делото остана твърдението в жалбата, че в секция № 20 за втори тур има изцяло сменен състав на СИК. (т.29 от жалбата). Безспорно бе установено по делото, че за втори тур от състава на комисията са сменени само двама от членовете с решение на ОИК във връзка с постъпили предложения от КП „ПП-ДБ“ и ПП „ДПС“ за промяна на съставите на тези комисии.

– В т.13 на жалбата се съдържа твърдение, че има „над 500“, т.е. 506 лица, гласували по реда на чл. 40 ИК, като било неясно дали вписаните под черта са имали право на глас. Съдът приема това твърдение за недоказано. Това е така, тъй като от извършената проверка в избирателните списъци съдът установи, че 546 от тези лица са членове на съответните СИК, които имат постоянен адрес на територията на друга секция и в изборния ден са гласували в СИК, чиито членове са, като не де доказа, че те са гласували и на друго място. За останалите 60 лица също се установи, че това са служители на МВР, охранявали изборния процес и не е налице твърдяното нарушение.

– От огледа на приложените по делото доказателства не се установи твърдението в т. 30 от жалбата, че в секция № 68 невалидна бюлетина без печат била поставена в купа с бюлетините на кандидат № 7. При проверката на всяка една бюлетина от тази секция се установи, че е с печат.

– В продължение на едно съдебно заседание по делото беше извършено сравняване на представените чернови от протоколите на СИК и официалните протоколи, послужили като основа за обобщаване на резултатите. От съпоставката на съдържащите се в тях данни не се установи твърдението в т. 36 от жалбата, че в голям брой протоколи данните по т.8 „Разпределение на гласовете по кандидатски листи от хартиени бюлетини“, т.12 Разпределение на гласовете по кандидатски листи от бюлетини от машини“ и данните в т.9 и 13 „Общ брой на действителните гласове“ са били променени пред ОИК след обявяване на резултатите от гласуването. Всъщност в тези данни в нито един протокол не се установи различие между вписаните числа, като и нито един от протоколите на СИК не е подписан с особено мнение от член на секционната комисия.

С оглед установените по-горе факти съдът приема за безспорно установено по делото, че от проведеното гласуване на 05.11.2023 г. на втори тур за избор на кмет на община Смолян данните, вписани в протокола с числови данни на ОИК, съответства на съдържанието на бюлетините с разпределени гласове по кандидати и по брой гласували от избирателните списъци.

В хода на съдебното дирене жалбоподателите се домогваха да докажат, че непроверяването на отрязъците от бюлетините с цел засичането им с останалите неизползвани бюлетини е довело до невъзможност да се установи съответствие между извадените от урната бюлетини и реалното гласуване. Съдът приема в процеса на установяване на фактическата обстановка, върху която да изгради правните си изводи, че действително неизползваните бюлетини не са били преброявани в СИК преди преброяване на гласовете за двамата кандидати, като отбелязва, че нормата на чл. 429, ал.2 ИК не вменява за секционната комисия задължение за преброяване на отрязъците с номерата преди опаковането им и запечатването с хартиена лента.

При така установеното от фактическа страна съдът констатира, че подадената жалба от Стефан Сабрутев и Атанас Калчев срещу Решение № 160-МИ/06.11.2023г. на ОИК – Смолян, е процесуално допустима, а разгледана по същество – неоснователна.

Решението е от 27-ми ноември и то подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който изтича в понеделник (утре).

error: Защитено Съдържание!