Газифицират части от Смолян наесен

Тази пролет фирма „Райков сервиз“ ООД – Димитровград, започва изграждането на газопреносна мрежа в Смолян. Планирано е първо да се газифицират жилищата в Новия център на областния град и фирмите от промишлената зона при интерес от страна на абонатите. Наесен се очаква да бъдат присъединени първите желаещи да се отопляват на газ.

Дружеството има газоразпределителна система в област Хасково.

„Райков сервиз“ ООД получи от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 35-годишна лицензия за доставка и разпределение на природен газ в община Смолян.  Управители на фирмата са Румен и Евгения Пееви. 50% от дружествените дялове са собственост на Румен Пеев, 45% – на Евгения Пеева, и 5% – на Евгени Малчев.

Предвид отдалечеността на община Смолян от газопреносната мрежа и сложния планински релеф до и в самата територия, захранването с природен газ ще се осъществи по т.нар. технология „Виртуален газопровод“ – доставка на компресиран природен газ в полуремаркета с бутилкови групи.

Инвестицията е разпределена в два периода – от 2016-та до 2020-та година, когато ще се въвежда системата в областния град, и от 2021-ва до 2025-та, когато обект на интервенция ще са селата Широка лъка, Търън, Момчиловци, Смилян и Арда.

Инвестиционната програма на „Райков сервиз” ООД включва изграждането на 28,9 км газоразпределителна мрежа с прилежащите й съоръжения на обща стойност 3 546 300 лева в периода 2016-2020 г. и изграждане на 35,2 км мрежа на стойност 2 807 730 лева в периода 2021-2025 г. През първите пет години ще се реализират 56% от общата инвестиционна програма на дружеството, а през втория период – 44%.

Към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса пред КЕВР „Райков сервиз” ООД е извършил маркетингови проучвания за възможностите за газификация на община Смолян и е определил обхвата на инвестиционните си намерения на стойност около 9 млн. лева, като предвидените за влагане в мрежата материали и съоръжения са със срок на амортизация не по-малко от двадесет и пет години и със срок на експлоатация приблизително петдесет години. С изграждането на предвидените в идейния проект на дружеството съоръжения и мрежи ще бъде създадена газоразпределителна мрежа и ще се открият възможности в следващите години да бъдат снабдени с природен газ поне 70% от потенциалните клиенти. „Райков сервиз” ООД предвижда до края на 2025 г. на територията на общината да изгради около 64 км мрежа и съответните съоръжения към клиентите на стойност около 6 350 000 лв.

В края на регулаторния период, „Райков сервиз” ООД предвижда доставка на природен газ на 1 784 бр. клиенти, от които 30 бр. са промишлени клиенти, 124 бр. са обществено-административни и търговски клиенти и 1 630 са битови клиенти. За 2025 г. общото потребление на природен газ се предвижда да бъде 6 532 хил. м3, от които 1 850 хил. м3 се пада на промишлените клиенти, 2 400 хил. м3 – на обществено-административните и търговски клиенти, и 2 282 хил. м3 – на битовите клиенти. Потенциалът на лицензионната територия е 6 000 хил. м3 природен газ на промишлените, 7 670 хил. м3 – на обществено-административните и търговски клиенти, и  6 465 хил. м3 – на битовите.

Отоплението на обществените сгради, предимно училища, детски заведения, офиси и др. в момента се осъществява от локалните котелни с инсталирани в тях котлоагрегати.Този тип котли (парни и водогрейни) показват много добри резултати при работа на природен газ. С развитието на разпределителната газопроводна мрежа ще стане възможно преустройството на инсталациите за работа на природен газ. Самото преустройство на котелните става сравнително лесно и средствата, които са вложени в него, се възвръщат в рамките на един или два отоплителни сезона. Предпоставка за това е разликата в цените на природния газ и промишления газьол, и отпадане на транспортни разходи. Там, където в момента няма изградени локални котелни, могат да се използват малки комбинирани котли, работещи на газово гориво.Това са съвременни уреди с много висок коефициент на полезно действие, компактни и лесни за обслужване. Те позволяват висока степен на автоматизация, не изискват специален персонал за обслужването им и дават възможност за икономичен режим на потребление на енергия.

Битовите клиенти консумират енергия за отопление през зимния сезон и за готвене, както и за санитарно-хигиенни нужди през цялата година. Използваните за целта уреди – печки на твърдо гориво, отоплителни и готварски електрически печки, бойлери и други, са непригодни за работа на природен газ и следва да се подменят с нови. Конкретното решение зависи от възможностите и намеренията на съответното домакинство. Произвежданите съвременни газови домакински уреди са много разнообразни, се сочи в становището на КЕВР.

 

БЛИЦ с Румен Пеев – съуправител на „Райков сервиз“ ООД:

Вложението може да се възвърне за 1-2 години

Г-н Пеев, кога фактически ще започне изграждането на газопреносна мрежа в Смолян?

Напролет, когато се стопли, дотогава е нужна документална подготовка – разрешение за строеж, проекти, да определим местата, откъдето ще се преминава на първия етап. И смятаме от май месец да започнем изграждането на мрежата и до следващия отоплителен сезон да имаме изградена някаква мрежа, като преди това ни предстои изграждането на база, където ще съхраняваме газта в град Смолян. Закупили сме парцел.

Къде точно ще е базата?

В гр. Смолян, под магазин „Лидъл“. На комуникационно място е. Там ще идват камионите с газта. От там ще се пуска тръба за самия център и ще се отклонява за различните квартали. Мястото е около 3 декара.

Как ще се доставя газта?

Ще е компресирана, затова е на такова място, от което ще е по-лесна логистиката за камиони.

Кои ще са първите квартали на областния град, обхванати с газопреносна мрежа?

На Новия център, понеже там има изградени площадки за компресиран газ. Тях първо ще пуснем, за да не се разхождат тези тежки камиони с газ по центъра.

Ангажиментът на „Райков сервиз“ по изграждането на мрежата докъде стига и откъде започва ангажиментът на абоната?

Ангажиментът ни стига до точката на границата на имота. Дотам ние доставяме газ. Оттам-нататък е на абоната – да намери фирма, която да изгради газовата инсталация – парното, котела, в самата къща или апартамент.

Вие може ли да изпълните и тази услуга, ако ви ангажират?

Аз имам резервен вариант с фирма, която извършва такива услуги. Мога да препоръчам, но все пак клиентът има право да си реши дали ще ползва нашите услуги, или ще потърси някоя друга фирма.

Какво показват вашите анализи – дали ще са постижими вложенията за преустройство на нежилищни и жилищни сгради, какви вложения ще бъдат нужни?

Вложенията не са много големи в сравнение с това да си купиш котел на пелети или каквото и да е. Много по-евтино е на газ. Вложението се изчислява на база на това, че един котел струва към 1000 лева за една къща или апартамент. И естествено ще има такса за присъединяване, която е не повече от 300-400 лева. Смятам, че това е напълно постижимо за всяко домакинство. На по-големите потребители ще е малко повече. Според квадратурата ще е максимум 2000 лева.

За какъв период ще може абонатът да си възвърне инвестицията?

За много къс период – една-две години.

На какви цени ще бъде доставката за битови и промишлени абонати?

Цените са ни определени от ДКЕВР. Те са максимални и ние не можем да ги надвишаваме. Може да е по-малка цената от определените или до пределната, но цената зависи от много компоненти.

Колко би струвала таксата на месец за битов абонат, ако апартаментът е 100 квадрата примерно?

Жилищни 100 квадрата имаме тук, където сме изградили газопреносна мрежа и им струва от 100 до 150 лева на месец. По-студените месеци е повече, но като го разхвърлиш на 12-те месеца усреднено е не повече от 150 лева.

Какви са очакванията Ви, какъв процент от жителите на Смолян ще поискат да ви станат абонати?

Очакванията ни са да има голям интерес, защото в Смолян дървата са даже по-скъпи отколкото е в равнината.

Повече подробности от инвестиционните планове на дружеството може да видите на адрес: https://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-tprg1-2015.pdf

 

 

 

Facebook Comments

Вашият коментар