Мадан започва пет проекта за минен туризъм

Поредица проекти за минен туризъм стартира община Мадан с няколко обществени поръчки едновременно.

Едната от тях е за строително-монтажни работи и е на обща стойност 691 823 лв. без ДДС. Разделена е обаче на три обособени позиции, твърде различни, но взаимно свързани.

Първата е за реконструкция и рехабилитация на музея по минно дело в град Мадан. Сградата е съществуваща. Предвижда се цялостна подмяна на пода, стените, покрива, дограмите, видеонаблюдение, ел. и ВиК-инсталация, мълниезащитна, пожароизвестителна и заземителна инсталация. В изложбената зала ще бъде монтирано допълнително декоративно осветление. Предвижда се топлоизолационна система по фасадите, а пред входа на музея – стоманобетонова рампа за хора със затруднено придвижване и осветление.

Втората е за превръщане на закрита минна изработка в подземен музей, която е изчерпана и с дължина 110 метра. Участък „Сполука” включва галерия с изход на повърхността, вертикална шахта с рудничен двор и вентилационен комин. Минните изработки са прокарани в слаби изветрели скали, закрепени са с монолитен бетонов крепеж. Минната галерия ще се укрепи чрез два слоя торкрет бетон с дебелина по 2,5 см, анкери с дължина 1.5 м, да се монтира релсов път, ново ел. табло и осветителни тела. За да могат ефективно да се разположат експонатите в подземния музей, е предвидено допълнително да се прокарат изработки /камери/, да се извършат възстановителни и обезопасителни работи и да се изгради подходящо осветление. Цялото трасе на комплекса ще бъде оборудвано с релсов път. Предвидени са стрелки и обходи за маневриране на акумулаторния локомотив така, че да бъде винаги в челото на композицията.

Третата е за облагородяване на прилежаща територия в района на музейните съоръжения. Площта е между сградите на музея по минно дело и подземен минен музей „Сполука”. Представлява своеобразен парк с алеи, стълби и стълбищни площадки, които не са в добро състояние, неработеща чешма и тревна площ, която се е самозалесила. Там са предвидени перголи, пейки, парково осветление и озеленяване, подмяна и изграждане на настилка по алеите, ремонт стълбите, възстановяване на чешмата, почистване на тревните площи и преоформяне на терена.

Четвъртата е за ремонт и рехабилитация на Кристалната зала „Родопски кристал“, открита през 1984 г.  Тя се намира на партерния етаж в бившата Главната дирекция на „Горубсо-Мадан“. Помещенията не са ремонтирани над 20 г. Предвидено е да се извърши реконструкция на залата, да се преаранжират експонатите с подходящо за всеки от тях осветление.

Петата е за ремонт и обезопасяване на пещера „Шаренка“, в която се е извършвал рудодобив още през бронзовата епоха. Пещерата се намира на около 2 км от Мадан, на 830-840 метра надморска височина и до нея се достига по планинска пътека. Входът й е с диаметър 150 см и е в мраморни скали. След 4-5 метра наклон стига до подземен коридор – галерия. Тя води до малка зала, която има неправилна форма с приблизителна площ 100 кв. м и средна височина 5 м. От малката зала тръгват два по-тесни коридора. Единият е хоризонтален и след 10 метра става непроходим. Вторият е по-къс и по-стръмен. Той се спуска в Голямата зала. На тавана й има процеп, като естествен комин.Там има и експозиция от 10 восъчни фигури в естествен човешки ръст, огнище, оръдия на труда, както и съдове от бита.

Сегашният проект има за цел да превърне пещерата в туристически обект. За целта ще се изпълни укрепване чрез два слоя торкрет бетон с дебелина по 2,5 см и анкери с дължина 1.5 метра.

Другата поръчка е специално за доставка на оборудване, предназначено за подземния музей като например акумулаторен електровоз, електрически компресор, скреперна лебедка и кофа, обръщаема вагонетка, руднична вагонетка, вагонетка за превоз на хора, пробивни чукове, бургии, пневматични стойки, къртачи, рудничен вентилатор, товарачна машина и др. Доставката е с прогнозна стойност 176 500 лв. без ДДС.

И последната поръчка – за строителен надзор, е с прогнозна стойност 22 747 лв.

Средствата за всички тези проекти са осигурени от програмата за трансгранично сътрудничество „България – Гърция“  чрез проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” с акроним „Terra-Mine“.