РегионаСмолян

Милиони потичат към 10-те общини в Смолянско

Със свое постановление правителството одобри средства в размер на над 795 млн. лв. по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по бюджетите на общините за 2024 година.

Общата сума за десетте общини от Смолянска област е 143 296 000 лв. 

Конкретно за инфраструктурни обекти и проектиране на община Смолян е предназначена сумата от 45 639 200 лв., за Баните – 6 284 800 лв., за Борино – 6 534 600 лв., за Девин – 10 286 100 лв., за Доспат – 10 млн. лв., Златоград – 15 000 260 лв., Мадан – 14 551 300 лв., Неделино – 10 млн. лв., Рудозем – 10 млн. лв., и Чепеларе – 14 999 900 лв.

От пресцентъра на МС поясняват, че осигуреният финансов ресурс е за обезпечаване на предстоящи плащания до края на м. май по сключени договори за изпълнение на инвестиционната програма за национални проекти, както и за потенциални плащания до края на месеца по приключили вече обществени поръчки, по които предстои сключването на договор и плащане.

ЕТО И КОНКРЕТНИТЕ ОБЕКТИ, ЗА КОИТО Е ОДОБРЕНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ОБЩИНИ:

Приоритетен проектПрогнозен бюджет за 2024 г.
(хил. лв.)
Обща прогнозна стойност на проекта
(хил. лв.)
Отговорна институция
Изпълнение на СМР на обект “ Спортен комплекс  в с. Оряховец, община Баните, , подобект: “ Овоидален водосток“ в УПИ I- спорт и УПИ II- озеленяване по ПУП на с. Оряховец, община Баните2 347,02 631,8Община Баните
РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА Народно читалище „Просвета- 1947“ в УПИ IV-читалище, кв.112 по плана на с.Баните, общ.Баните1 305,01 305,0Община Баните
ИЗГРАЖДАНЕ НА „АТРАКТИВЕН МАРШРУТ ЗА ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ – АЛЕЯ  ОТ С.БАНИТЕ ДО ЯЗОВИРНАТА СТЕНА НА МВЕЦ БАНИТЕ“-II-ри етап, Подобект: участък от  км.0+840 до км.1+492,59913,9913,9Община Баните
Изграждане на улица и транспортен подход към Пречиствателна станция за отпадни води в с. Баните- Първи етап600,5600,5Община Баните
Почистване и укрепване с подпорна стена коритото на река Малка Арда в кв. 36 по регулационния план на с. Малка Арда, община Баните,248,9248,9Община Баните
Вътрешна водопроводна мрежа с. Оряховец238,3238,3Община Баните
Подпорна стена под общински  път SML 1008 III-8632, в участък от км. 4+300 до км.4+400, Община Баните,178,3178,3Община Баните
СПОРТЕН КОМПЛЕКС С.ОРЯХОВЕЦ, ПОДОБЕКТ ИГРИЩА И ТРИБУНИ И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА В УПИ I-СПОРТ В  КВ.129 ПО ПЛАНА НА С. БАНИТЕ-ОРЯХОВЕЦ95,095,0Община Баните
Обновяване на парково пространство в с. Оряховец73,173,1Община Баните
„Реконструкция на общински път SML 1032 от път SML 1031 – Тешел – Буйново до с.Ягодина от км.0+000 до км.2+240 общ.Борино обл.Смолян“3 104,93 239,5Община Борино
Подмяна на етернитови тръби АС Ф110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с.Буйново, общ.Борино, обл.Смолян с тръби PE-HD Ф-1101 578,11 578,1Община Борино
Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Караджа дере“ до ОШ1 от външния водопровод за с.Боринообщ.Борино, обл.Смолян877,0877,0Община Борино
Изграждане на парково пространство от о.т.139 до о.т.160 по плана на с.Борино, общ.Борино440,0840,0Община Борино
„Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения на с. Беден“, общ. ДЕВИН, обл. Смолян3 571,73 571,7Община Девин
„Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения с.Осиково“, общ. ДЕВИН, обл. Смолян1 803,01 803,0Община Девин
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА КВ. НАСТАН, ГР. ДЕВИН – Етап 2 – Улица Лиляна Димитрова от кръстовището до о.т. 1086 и мостово съоръжение в долният участък до новото преминаване през дерето до жилищния блок1 723,81 723,8Община Девин
„Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения с. Михалково , община Девин“, общ. ДЕВИН, обл. Смолян1 223,31 223,3Община Девин
Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Гьоврен, общ. Девин“ – от о.т.38, през о.т.90А, о.т.83, о.т.83В до о.т.103А с дължина 131,33м627,3627,3Община Девин
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СПОРТНА ПЛОЩАДКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ НЕЯ В УПИ I – спортна площадка и обсл.сграда, кв -155 кад  идент – 20465.502.25 гр. ДЕВИН, общ. ДЕВИН, обл. СМОЛЯН594,2594,2Община Девин
„Основен ремонт на част от улици „Шина Андреева“, „Равня“, „Шипка“ и „Слави Кацаров“ и прилежащата им инфраструктура, гр. Девин“ „Етап 2 – ул. „Шипка“ от о.т. 490 през о.т. 507, о.т. 508, о.т. 509 до о.т. 1489“515,9515,9Община Девин
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: ДОМ НА КУЛТУРАТА ГРАД ДЕВИН, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ III,  КВ. 36, СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 20465.502.287.1,  ОБЩИНА ДЕВИН,135,0135,0Община Девин
Мостово съоръжение между ул. „Гимназиална“ и ул. „Освобождение“ – от о.т. 736 през о.т. 158 до о.т. 37 в град Девин33,633,6Община Девин
Основен ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин – II-ри етап24,024,0Община Девин
Реконструкция и основен ремонт на тротоари по улици в ЦГЧ на град Девин16,016,0Община Девин
Основен ремонт и реконструкция на улица „Ален мак“ и улица „Кокиче“ в град Девин9,79,7Община Девин
Основен ремонт и реконструкция на улица „Пирин“ и улица „Акация“ в град Девин8,68,6Община Девин
Реконструкция и/или рехабилитация на  нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат4 200,04 200,0Община Доспат
Рехабилитация на общински път SML 2083/II-37/Барутин – Чавдар2 983,42 983,4Община Доспат
Изграждане на улица “ Крайбрежна „, Доспат – 1 -ви етап2 578,92 578,9Община Доспат
Проектиране на туристическа инфраструктура120,0120,0Община Доспат
Проектиране на инфраструктурни обекти на територията на община Доспат – водопроводи и канализации110,0110,0Община Доспат
Проектиране на инфраструктурни обекти на територията на община Доспат – улици7,77,7Община Доспат
Интегрирано използване на термо-минералните води натрупани в геотермалната система – Ерма река Елидже6 562,06 562,0Община Златоград
Подобект “Външен водопровод“ от обект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград“2 518,32 518,3Община Златоград
Основен ремонт на улична мрежа в гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ от УПИ I-производствени и складови дейности, през о.т.11 до о.т.49 (мост при старата воденица) – I-ви етап2 021,52 021,5Община Златоград
Изграждане на Общински кооперативен пазар, УПИ XIII – ПАРК и обществено обслужване, кв. 46, гр. Златоград1 748,01 748,0Община Златоград
Благоустрояване и изграждане на парк в град Златоград“645,8645,8Община Златоград
Основен ремонт на улица „Хан Аспарух“ от о.т.522, през о.т.835 към о.т.836 по ПУП на град Златоград312,0312,0Община Златоград
Благоустрояване на улица „Освобождение“ гр. Златоград, от о.т.460 до о.т.418293,1293,1Община Златоград
Основен ремонт на улица „Прогрес“ – от о.т.821 до о.т.908 по ПУП на град Златоград276,3276,3Община Златоград
Основен ремонт на улица „Косора“ от о.т.818, през о.т.784 до о.т.779 и участък от о.т.784, през о.т.785 към о.т.788, по ПУП на град Златоград196,9196,9Община Златоград
Благоустрояване на улица „Славей“ гр. Златоград, от о.т.419 към о.т.801, о.т.804 до о.т.807191,8191,8Община Златоград
Основен ремонт на улица „Ангел Киряков“ от о.т.500 до о.т.509 по ПУП на град Златоград130,5130,5Община Златоград
Основен ремонт на ул. „Проф. д-р Асен Шопов“ от о.т.866 до о.т.557 по ПУП на гр. Златоград104,0104,0Община Златоград
Ремонт и реконструкция на сграда, находяща се в УПИ ХII-25 – детско заведение в кв. 8 по ПРЗ на гр. Мадан – корпус към СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан, община Мадан, област Смлян2 218,62 218,6Община Мадан
Доизграждане на канализационна мрежа, захранваща главен и довеждащи колектори към ПСОВ Мадан и съпътстващи обекти в гр.Мадан2 078,72 078,7Община Мадан
„Рехабилитация на общински път  SML3150  (Пийвица – Чукара –SML2133), гр. Мадан, Общ. Мадан от км 0+330 до км 5+380“1 578,04 110,0Община Мадан
„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство“ на обект/строеж: „Реконструкция на участък от път SML 2133/ Печенско – Пертов дол/ на територията на Община Мадан“.1 361,01 361,0Община Мадан
„Рехабилитация на път „Шаренска- Крайна – Върба“ на територията на община Мадан1 107,03 691,0Община Мадан
Обект: „Индустриална зона, ПИ 10″, с.Средногорци,703,0703,0Община Мадан
„Реконструкция на улици в с. Средногорци, Участък 2 – ул. Опълченска от о.т.147 до о.т.162“;488,0488,0Община Мадан
 „Реконструкция на улици в с. Средногорци, Участък 1 – ул. Персенк от о.т.9 до о.т.31“;225,0225,0Община Мадан
 „Реконструкция на улици в с. Средногорци, Участък 3 – ул. Арда от о.т.331 до о.т.342 (без участък от о.т.333 до о.т.338)”.126,0126,0Община Мадан
Упражняване на авторски и независим строителен надзор и изпълнение на СМР на строеж: „Реконструкция на общински път SML 1171 от път III-8652 – с. Средец – с. Бурево – с. Гърнати – с. Марамати, Община Неделино” ПОДОБЕКТ – ЕТАП : „Oбщински път SML 1171 от път III-8652 – с. Средец4 226,04 226,0Община Неделино
ИНЖИНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ  НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ  НА  УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО“, И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР2 684,02 684,0Община Неделино
Упражняване на авторски и независим строителен надзор и изпълнение на СМР на строеж: „Ремонт и реконструкция на водоснабдителна мрежа на Община Неделино чрез реконструкция на тласкателен водопровод от ПС на р. Оваджик до НР 100м3 за с. Изгрев и с. Еленка, общ. Неделино, ремонт на ПС и водохващане1 247,01 247,0Община Неделино
Прокарване на структурен сондаж за търсене и хидрогеоложка оценка на дълбоко находище на минерална вода в землището на община Неделино,  – Етап  I и прокарване на търсещ структурен сондаж и хидрогеоложка оценка1 009,01 009,0Община Неделино
УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ И НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА СТРОЕЖ: ”РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДА С КУЛТУРНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-1938“, ГР.НЕДЕЛИНО” II-ЕТАП834,0834,0Община Неделино
Вътрешна водопроводна мрежа с.Чепинци- лот 102 543,22 543,2Община Рудозем
Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем – изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др.2 337,62 337,6Община Рудозем
„Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100“1 745,51 745,5Община Рудозем
„Реконструкция на улична мрежа на с.Елховец, общ.Рудозем“, подобект ул.Байкушевска1 238,21 238,2Община Рудозем
Благоустрояване на централна градска  част град Рудозем, лот 1, зона 51 124,31 124,3Община Рудозем
Парково пространство в УПИ IX, кв. 39, гр. Рудозем531,3531,3Община Рудозем
 Реконструкция на улица от ПТ 42 с.Равнината250,1250,1Община Рудозем
„Пешеходна алея с.Оглед от км.0+000 до км. 0+143,86“229,9229,9Община Рудозем
ОБЕКТ: „ПЛОЩАДКA ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ, ОПАСНИ И ДРУГИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“5 866,88 381,1Община Смолян
ИНЖЕНЕРИНГ  –  ПРОЕКТИРАНЕ,  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ :„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. КУТЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“5 330,67 615,2Община Смолян
Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с.Смилян, община Смолян4 328,86 184,1Община Смолян
Разширение на гробищен парк- кв.Райково, гр.Смолян в УПИ XIII-375,386-за разширение на гробищен парк, кв.79, кв.Райково, гр.Смолян2 740,42 740,4Община Смолян
ОБЕКТ: „Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа в с.Смилян, община Смолян“ Подобект: ул. „Хаджи Димитър“ от о.т. 292 до тупик при о.т. 3382 212,63 160,9Община Смолян
Изграждане и реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Гела, Община Смолян2 139,03 055,7Община Смолян
Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Долно Влахово2 055,82 055,8Община Смолян
Инженеринг на транспортна връзка на ул. „Кап. П. Войвода“, гр. Смолян1 618,12 311,5Община Смолян,
Инженеринг- проектиране, строителство и авторски надзор, на обект „Музей на магията“, с. Момчиловци1 525,32 179,0Община Смолян
Инженеринг Основен ремонт и реконструкция на спортна сграда и ремонт на прилежащ терен и поливна система – стадион Райково, гр. Смолян1 155,71 651,3Община Смолян
Инженеринг на ул. „Коста Аврамиков“, гр.Смолян844,21 206,0Община Смолян
Инженеринг на площадно пространство, Водна каскада,  Родопски драматичен театър в кв. Нов Център, гр. Смолян807,71 153,8Община Смолян
Възстановяване и изграждане на подпорни стени по бреговете на  река Арда, Етап II: Подпорни стени по левия бряг на река Арда-ламели от Стена 2.1 до Стена 2.15525,0750,0Община Смолян
Закрито мембранно спортно съоръжение и прилежащ терен – стадион Смолян, гр. Смолян439,7628,2Община Смолян
„Възстановяване на подпорна стена по десния бряг на река Широколъшка при км 33+250 на РП III-866, общ.Смолян“397,8568,3Община Смолян
ОБЕКТ: „Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа в с.Смилян, община Смолян“
подобект: „П-к Дичо Петров“ от о.т.396 до кръстовището при о.т.406, до о.т.407, до о.т.143 ( при ул. „Васил Левски“ ), включително отклонка от о.т.406 до о.т.391 при ул.“Васил Левски
313,9313,9Община Смолян
Инвестиционно проектиране на улици в с. Момчиловци, общ. Смолян300,0300,0Община Смолян
ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“, подобект: „УЛ. „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ ОТ О.Т. 497 ДО О.Т.499, ОТ О.Т.499 ДО О.Т. 544, О.Т.544 ДО ВРЪЗКА С УЛ. „МИНЬОРСКА“279,6279,6Община Смолян
Аварийно изграждане на подпорна стена по десния бряг на р. Черешовска река, на общински път SML3242/III-8683/Смилян- Могилица/ Черешовска река- Киселчово, при км 2+100, общ. Смолян199,6285,3Община Смолян
Инженеринг на гаражи и настилки около Амдинистративна сграда на Община Смолян, Нов Център гр. Смолян191,6273,8Община Смолян
Вертикална планировка и проектиране на обект: „Парк и зона за рекреация“ в УПИ I-Музей, Картинна галерия и Библиотека, кв. 15 Нов Център117,0117,0Община Смолян
Проектиране на общински път SML2273II-86,Смолян-Търън-Еленска102,4102,4Община Смолян
Инвестиционно проектиране на улица с.Габрица – от републиканска пътна мрежа до с.Габрица64,064,0Община Смолян
Инвестиционно проектиране на улица с.Долно Фатово – от републиканска пътна мрежа до с.Долно Фатово42,042,0Община Смолян
Инвестиционно проектиране на улица с.Полковник Серафимово – улицата свързваща махала Костовска и махала Згуровска34,034,0Община Смолян
Проектиране на общински път SML2241 /III-863, Момчиловци-Славейно- с.Кутела27,827,8Община Смолян
Проектиране на улица в с. Могилица23,623,6Община Смолян
Инвестиционно проектиране на улица с. Горно Фатово – от републиканска пътна мрежа до .Горно Фатово22,522,5Община Смолян
Проектиране на улица в с. Арда19,519,5Община Смолян
Проектиране на улица в с. Сивино18,518,5Община Смолян
Проектиране на улица в с. Подвис17,617,6Община Смолян
Инвестиционно проектиране на улица с.Чокманово – улицата от републиканска пътна мрежа до махала Пильовска14,014,0Община Смолян
Инвестиционно проектиране на улица с.Чокманово – улицата от републиканска пътна мрежа до Читалище14,014,0Община Смолян
Проектиране на улица Панорама, гр. Смолян9,09,0Община Смолян
Проектиране на улица Метакса Гугински, гр. Смолян7,97,9Община Смолян
Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група Орехово – Малево – Хвойна – Павелско7 598,07 598,0Община Чепеларе
Реконструкция на ул. „Христо Ботев“, гр. Чепеларе3 400,03 400,0Община Чепеларе
Реконструкция на улица „Панорама“ и улица „Преспа“ гр. Чепеларе1 400,01 400,0Община Чепеларе
Реконструкция на ул. „Ручей“ от км.0+000 до км.0+195 – гр. Чепеларе1 338,01 338,0Община Чепеларе
Обновяване на централен градски парк с площад в УПИ VII-Централен градски парк с пешеходна алея в гр.Чепеларе1 263,91 263,9Община Чепеларе

 

 

error: Защитено Съдържание!