Наредба за насърчаване на инвестициите пусна община Доспат  

Стимули за инвеститори от клас В е подготвило ръководството на община Доспат. Наредбата за реда и начина на издаване на сертификати, съответно и механизма за насърчаване на инвестиции от днес е обявена за обществени консултации.

Инвестициите на стойност 2 млн. лв. се насърчават чрез съкратени срокове и индивидуално административно обслужване от общината.

Предприемачите могат да разчитат да придобият право на собственост или ограничени вещни права върху имоти, които са частна общинска собственост. Ще ги обслужват специално определени от кмета длъжностни лица.

Самият той ще получи право след оценка и решение на ОбС да извършва продажба или да учредява възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот – частна общинска собственост, на сертифициран инвеститор без търг или конкурс,

Мерките ще се прилагат, когато собственикът на сертифицирания проект притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал на дружеството-заявител.

Решенията за издаване на сертификат ще бъдат одобрявани от Общинския съвет.

Основната цел, с която е създадена наредбата, е да се повиши конкурентоспособността на икономиката в община Доспат чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност, да се подобри инвестиционния климат и да се създадат нови, високопроизводителни работни места.

Може да видите целия текст на наредбата ТУК

 

Facebook Comments