Освобождават или намаляват наема на общински имоти в Смолян заради кризата  

По предложение на кмета Николай Мелемов съветниците приеха решения за намаляване или освобождаване от наем ползвателите на общински терени и нежилищни обекти.

Решението се отнася за периода на извънредната епидемична обстановка, въведена с Решение №325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет и удължавана с последващи решения.

Мотивите на кмета са, че с решение на Министерския съвет от 25 януари т.г. е удължен срокът на обявената епидемична обстановка и съгласно заповед на здравния министър са въведени временни противоепидемични мерки от 22 до 31 март т.г.

В тази връзка практически е преустановена дейността на част от наетите общински обекти и засегнатите физически и юридически лица са изправени пред невъзможността да експлоатират ефективно търговските си обекти или да получат нормални доходи от дейността си.

Общински съвет в Смолян

„Преустановилите дейността си лица, ползващи общински терени за разполагане на временни обекти – тротоари, площади, улични платна и терени за търговска дейност на открито, да бъдат освободени от заплащане на такса и наем за периода на въведените временни противоепидемични мерки“, гласи едното решение.

Общинският съвет даде съгласие наемателите, които не осъществяват дейност в нежилищни обекти, подробно изброени в Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. и последващи такива на здравния министър, обектите – общинска собственост да бъдат освободени от заплащане на наем за съответния период, посочен в заповедта.

Във връзка с взетото решение за преминаване на обучение в електронна среда и затрудненото упражняване на дейността, за която са наети търговските обекти в училищата, съветниците решиха: „Наемателите на търговски обекти в училищата да бъдат освободени от заплащане на наемни вноски за периода на въведените временни противоепидемични мерки и неприсъствено учебно време. Дължимата наемна цена да бъде намалена с до 50% на търговски обекти в училищните сгради за периода на редуциран брой ученици във връзка с въведените временни противоепидемични мерки и неприсъствено учебно време“.

За освобождаване от наем или намаляване задължените лица следва да попълнят и представят в община Смолян декларация по образец, представляваща неразделна част от решението.

На предплатилите за съответния период сумите ще бъдат приспаднати от следващото им плащане.