От УАСГ: Не технически, спорът за водата в Златоград е по-скоро политически

От УАСГ: Не технически, а политически е спорът за водата в Златоград

Вместо техническа, дискусията за чистотата на питейната вода, която се разгърна с особена сила през последния месец в Златоград, е била на политическа основа. Това става ясно от поредицата анализи на няколко акредитирани лаборатории в страната.

Проблемът възникна още в началото на февруари месец, когато замръзна езерото към хвостохранилището на обогатителната фабрика в Ерма река, в резултат на което отпадъчните води не можеха да се утаяват и попадаха в река Върбица. Предприети бяха мерки от тази вода да не се пие, а докато не се очисти.

Последваха поредица от изследвания, които показаха,че водата е годна за консумация.

Въпреки това обаче в общината постъпи гражданска петиция против замърсяването на река Върбица. Кметът на Златоград Мирослав Янчев свика спешна среща на институциите, в която участваха и граждани, за да се дискутира проблемът. От институциите бяха категорични, че проблем с питейната вода няма.

Поискаха да се вземат нови проби и да се направят нови изследвания. И това беше направено. Пробите бяха подадени на две независими една от друга акредитирани лаборатории – Специализирана лаборатория към РЗИ, – Пловдив, и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда в Хасково. И от двете места резултатите показаха, че наличието на тежки метали в една проба (кадмий, олово, никел, арсен, цинк, мед, манган, желязо, хром) е в допустимите граници.

Оказа се, че паралелно с това друга проба е била подадена в Университетската строителна изпитвателна лаборатория (УСИЛ) към Университета по архитектура, строителство и геодезия  (УАСГ) – от „гражданството“, която показала наличие на олово 8000 пъти над допустимите граници!

Тези резултати са били оповестени чрез местен вестник. В личния си фейсбук-профил Невена Вунцова направи заключение, , че водата не трябва да се пие, да се готви с нея и да се използва за други домакински нужди. „Резултатът беше очакван и не са проверени всички елементи, най-вероятно резултатът за съдържание на цинк ще е аналогичен“, е обобщава тя.

След тези публикации от местната администрация отправят питане до УАСГ за компетентен анализ на резултатите  и искане да дадат пояснение дали действително резултатите са интерпретирани обективно.

Отговорът на УАСГ е изпратен до министъра на околната среда и водите, областния управител на Смолян, кмета на Златоград и до изпълнителния директор на „Горубсо – Златоград“.

В писмото пише, че УАСГ е длъжен да представи действителната фактология по възникналия проблем и своята категорична принципна позиция.

От там сочат, че заявката в лабораторията била взета и доставена от фирма „Проектиране, информация и консултиране – ПИК“ ЕООД с МОЛ Пенчо Загорски. Не е било изрично упоменат източникът на пробата, методиката за пробовземане, мястото, откъдето е взета, как е съхранена и транспортирана до момента на нейното получаване.

Те отхвърлят категорично направените изводи в местната преса, където се сочи, че „Полученият резултат показва, че съдържанието на олово е 8000 пъти (осем хиляди) над допустимите граници“.

Отхвърлят и интерпретацията на Невина Вунцова.

Пишат, че в конкретния случай експертите са категорични, че резултатите от изпитваната единствена и доставена от Възложителя („Проектиране, информация и консултиране – ПИК“ ЕООД – б.а.) проба не е целесъобразно да се използват за каквито и да е крайни заключения, които имат за цел да всеят паника сред населението на община Златоград.

Интерпретацията за оценка на качеството на питейната вода в гр. Златоград и даването на обобщени заключения за състоянието на р. Върбица категорично не се базират на данни от протокола, издаден от УСИЛ. Това тълкуване на практика ни злепоставя и ни замесва в един не толкова технически, колкото политически спор“, са категорични от УАСГ.

„В отговор на изкуствено възникналия проблем и в името на моралните ценности, които отстояваме – пишат още от университета, – УАСГ организира вземане на проби чрез сертифициран пробовземащ специалист от преливника на хвостохранилището, от река Върбица преди кладенците, водоснабдяващи града и от три точки на водоснабдителната мрежа на града – от сградата на общината, от сградата на „Горубсо – Златоград“ и от частен дом, за който се твърди, че е източник на първоначално доставената проба. Целта на последващото изпитване беше да се осигури проследимост на резултатите до точката на пробовземане“.

Резултатите от изпитването на тези проби показват, че отпадъчната вода от преливника на хвостохранилището, повърхностната вода в реката и питейната вода в Златоград ОТГОВАРЯТ на всички пределно допустими концентрации заложени в Наредба №6 за емисионни нормиза допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

Нещо повече, тези резултати са в пълно съответствие с резултатите, получени в други акредитирани лаборатории, които осъществяват задължителния мониторинг на питейните води. Едва ли може да има каквато и да е сянка на съмнение върху резултатите, получени от изпитванията на всички тези проби“,, пише още в отговора.

„Без да поставяме под съмнение коректността и точността на получените конкретни лабораторни резултати, трябва категорично да подчертаем, че цялостната отговорност за пробовземането, местоположението и автентичността на получилата обществена гласност проба се поема изцяло и единствено от приносителя и Възложител („Проектиране, информация и консултиране – ПИК“ ЕООД – б.а.) на изпитването. Произволното, преднамерено и целенасочено интерпретиране на конкретни лабораторни резултати потвърждава факта, че с цялостното организиране на процеса се преследват определени интереси в противоречие със здравия разум и морал. Академичното ръководство на УАСГ твърдо застава зад своите специалисти и няма да допусне преднамерено манипулиране на получените от тях резултати, както и ще отстоява утвърдената в годините институционална компетентност, професионализъм и независимост от корпоративни, политически и други интереси“, са категорични от УАСГ.

Справка в Търговския регистър сочи, че фирмата „Проектиране, информация и консултиране – ПИК“ ЕООД е със седалище във Велинград. А от регистрите на ЦИК става ясно, че управителят й Пенчо Загорски е бил кандидат за депутат в Европейския парламент от ДПС през 2007 г. Има личен блог за либералните ценности и демокрацията. Бил е заместник-председател на младежко ДПС. Активистката във Фейсбук Невина Вунцова пък е втора в листата на кандидатите за съветник в местния парламент на Златоград от НФСБ през 2015 г.

 

Линк към публикацията в „Златоград нюз“: http://zlatogradnews.bg/opasno-olovoto-v-r-varbica-s-8000-pati-nad-dopustimoto/

Линк към писмото на УАСГ: http://www.zlatograd.bg/news_prilojenia/stanovishte%20-Zlatograd.pdf

Facebook Comments