От ЮЦДП алармират, че короядът може да завземе нови територии

Да прецени рисковете от разпространение на корояда в територията на ДГС – Смолян е бил поканен екип от Института за гората при БАН в началото на 2018 г., съобщават от Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП)– Смолян

Ръководството на горското предприятие е отправило поканата заради вероятните последствия, причинени от ветровала и повалените десетки хиляди кубични метра иглолистна дървесина, както и заради съществуващия риск от бъдещи увреждания.

„Резултатите от огледа показаха, че съществува реална опасност от намножаване и ново нападение от корояди и други насекоми, хранещи се с живи дървета. Ето защо, през пролетта на 2018 година ЮЦДП възложи на експертния екип от Института по гората изпълнението на проект за мониторинг на насекомите, хранещи се с жива дървесина (корояди и др.) по смърча, елата и белия бор в териториите, засегнати от ветровала през 2018 г.“, се казва в съобщението.

Целите на проекта са свързани с установяване на основните видове насекоми, наблюдение на тяхното развитие и намножаване в актуалните условия в горите след ветровала, както и набелязване на ефективни мерки за борба с цел минимизиране на бъдещи повреди върху живите дървета на територията на стопанството.

„Към есента на 2019 г. междинните резултати от година и половина проучвания показват, че опасността от намножаване и нападение върху здрави насаждения в близост до ветровалните територии на стопанството е реална“, сочи още известието от ЮЦДП.

С помощта на феромонови ловилки била отчетена висока численост на основните видове корояди в района, което е доказателство за опасност от нападения върху здрави дървета през 2020 г.

Установени били и видове специализирани хищници по корояда, числеността на които обаче е сравнително ниска и не може да се очаква съществено въздействие върху вредителите.

Експертите отчели, че въпреки стройната организация за бързо усвояване на повредената дървесина от страна на стопанството, наличието на остатъчен хранителен субстрат (пънове, връхни части на стъбла и клони) позволява намножаването на най-опасните видове корояд по смърча (Ips typographus) и белия бор (Ips acuminatus).

Ето защо, през следващата година ЮЦДП планира поредица от мерки, свързани с редовни наблюдения за своевременно регистриране на нападения в прилежащите на ветровала гори.

Планират се и преки мерки, в т.ч. залагане на ловни дървета, чрез които да се редуцира числеността на вредителите.

Разглеждат се и възможностите за прилагане на методи за биологична борба с короядите чрез използване на патогенни гъби, които ще бъдат реализирани с помощта на експертите от Института по гората при БАН.

Facebook Comments