БизнесРегионаРекламни

Покана за информационна среща в Златоград относно саниране на жилищата

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Стартира  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ като първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Настоящият първи етап предвижда безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции да приключи на 31.05.2023 г., като заявленията за участие в Община Златоград се подават най-късно до 10.05.2023 г.

В тази връзка Ви каня на информационна среща на 13.01.2023 г., от 17:00 часа, в малката зала на читалище „Просвета“, град Златоград, на която може да получите информация за това:

кои кандидати са допустими – Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. След изпълнение на енергоспестяващи мерки сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок. Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

– какви са допустимите дейности подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.); поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване; ремонт на покрив и други дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност!!!

срокове за кандидатстване – заявленията за участие в Община Златоград се подават най-късно до 10.05.2023 г., а Община Златоград подава предложенията към МРРБ в срок до 31.05.2023 г.

какви са стъпките, през които трябва да се премине – регистрация на сдружение; изготвяне на енергийно обследване и технически паспорт на сградата; подаване на заявление за кандидатстване в Община Златоград до 17:30 часа на 10.05.2023г.; подписване на партньорско споразумение между кандидата и Община Златоград; подаване на проектно предложение /1 сграда в самостоятелен проект/; разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения от МРРБ – ДИРЕКЦИЯ „ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА“, СОФИЯ.

 възможни рискове

  1. Проектното предложение да не бъде одобрено на етап кандидатстване или да не получи финансиране /оценката и класирането се извършва от МРРБ – ДИРЕКЦИЯ „ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА“/. Община Златоград е в състезателна процедура, наред с още 214 общини, с общ размер на предвидените средства от 15 милиона лева;
  2. В случай, че след изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция не се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба, всички получени средства подлежат на възстановяване.

 Желанието ми е всеки от вас да получи отговор и съдействие по въпросите, свързани с възможността да се кандидатства по програмата!

            Очаквам Ви!

Повече информация може да получите от следните места:

  1. Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейски съюз в България 2020 (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525;
  2. Официална интернет страница на Община Златоград – www.zlatograd.bg

Мирослав Янчев – кмет на община Златоград

error: Защитено Съдържание!