Поръчка за реконструкция на стария стадион обяви община Смолян

Поръчка за реконструкция на стария стадион стартира община Смолян. Тя е инженерингова – за проектиране, строителство и авторски надзор, с прогнозна стойност 857 500 лв. без ДДС (1 029 000 лв. с ДДС.

Сред планираните дейности е проектиране и ремонт на лекоатлетическа писта, подмяна на асфалтовата настилка на подхода към трибуните, изграждане на подпорни стени за укрепване на ската, трибуните и подходите към тях, изпълнение на нови трибуни, ремонт на тротоарни настилки, отводняване, осветление, електро и видеонаблюдение.

През годините на стадион „Смолян“ е правен частичен ремонт, обхващащ подмяна на тревната настилка и разчертаване.

Съществуващата в момента лекоатлетическа писта е в много лошо експлоатационно състояние. Липсват трибуни, както и седалки за посетителите. Подходите към трибуните са с компрометирана асфалтова настилка вследствие на износване на горния й пласт.

На места има пропаднали участъци от настилката вследствие на подпочвени и дъждовни води от ската.

Съществуващата подпорна стена за укрепване на трибуните е от каменна зидария и е компрометирана в по-голямата й част.

Връзката между сградата и стадиона се осъществява с тротоар, който е в незадоволително състояние и не отговаря на изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.