С 12 млн. евро ще довършат околовръстния път на Смолян

12 млн. евро е индикативният бюджет за довършване на околовръстния път на Смолян, стана ясно по време на среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Възможностите за финансиране по приоритет „Свързаност“ на новата Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България за периода 2021-2027 г. обсъдиха на работна среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър Нина Стоименова и областните управители на Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. В разговора се включиха също заместник-министър Иван Шишков и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Заместник-министър Нина Стоименова представи новите изисквания за инвестиции в сферата на свързаността в програмния период 2021-2027, които налагат фокус върху по-чист и зелен транспорт и в тази връзка извеждат като приоритет железопътната инфраструктура. Министерството на регионалното развитие и благоустройството отчита високите потребностите на местно ниво по отношение на пътната инфраструктура и в тази връзка в преговорния процес по програмата ще защитава финансиране за стратегически проект както в областта на железопътния транспорт, така и по отношение на развитие на пътните връзки със съседната държава, подчерта заместник-министър Стоименова.

Участниците в срещата се обединиха около един стратегически пътен проект – доизграждане на Главна пътна комуникация на град Смолян – ГПК „Смолян“ п.в. Юг – Топливо кв. „Устово“ от км 0+000 до км 2+520 – четвърти етап, област Смолян, с индикативен бюджет от 12 млн. евро.

При извеждане на отсечката като приоритетна бяха взети под внимание прилежащите коридори на Инициативата „Три морета“ за свързване по линия Север-Юг, надграждане на реализирани инвестиции в региона за разкриване на ГКПП Рудозем – Ксанти и подобряване на достъпа до него, както и ограниченията в област Смолян от гледна точка на липсващ алтернативен транспорт – железопътен, воден и въздушен.

Обсъден беше и новият интегриран териториален подход „отдолу-нагоре“ по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Заместник-министър Стоименова призова областните управители да бъдат активни в определянето на приоритетите на областите, които представляват, в търсене на интегрирани инвестиции, които ще имат ефект и висока добавена стойност за цялостното развитие на регионите. В тази връзка беше отчетена необходимост от допълнителни разяснителни срещи на местно ниво за потенциала на интегрирания териториален подход и ролята на заинтересованите страни – общини, областни управи, Агенция „Пътна инфраструктура“, бизнеса и др.