С 62 200 дка се увеличиха горите в ЮЦДП – Смолян, добавят още 30 000 дка

Горите на територията на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) в Смолян се увеличиха с 62 200 декара. Причина за това е промяна на предназначението на земеделски земи с характеристика на гора, извършена през 2019-та и 2020-та година.

Промененото предназначение на земеделски земи в гори е станало с редица заповеди на министъра на земеделието, храните и горите по предложение на областните дирекции „Земеделие“, горските и ловните стопанства и регионалните дирекции по горите на териториите на областите Смолян и Кърджали, съобщават от ЮЦДП.

Повечето насаждения с променено предназначение са с влошено санитарно състояние, тъй като до момента тези гори са били със статут на земеделски и не е било възможно прилагането на лесовъдски мероприятия.

Според нормативната уредба за горите, в земеделски земи не е предвидено провеждане на лесовъдски мероприятия за подобряване на тяхното здравословно състояние.

В началото на 2021 година държавните горски и ловни стопанства на територията на Южноцентралното държавно предприятие в кампания с областните дирекции „Земеделие“ са предложили за промяна на предназначението им нови 30 000 декара гори в земеделски земи, уточняват от ЮЦДП.

С това се цели поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални горски екосистеми, адаптирани към климатичните промени и способстващи за смекчаване на негативните последици от тях, което е в пряка връзка с по-доброто стопанисване на горите, повишаване на тяхната устойчивост и по-високата ефективност на системата от мерки за превенция на горски пожари.