Тръгна поръчката за ГКПП Рудозем-Ксанти

Поръчката за строителство на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Рудозем – Ксанти и подходен път до него вече е обявена от областния управител на Смолян Недялко Славов.

Прогнозната стойност на обекта е 14 526 000 лв. без ДДС (или 17 431 200 лв. с ДДС).

Подходният път е с дължина около 800 метра. Той е продължение на републиканския второкласен път II-86 с три ленти за движение – две по 3,50 метра, една по 3 метра и два банкета по 1.50 метра.

В зоната на ГКПП ще се оформят и благоустроят две площадки. Ще се изградят три административни сгради, две контролни кабини, площадка за мобилен рентген, обществени тоалетни, здравен контрол, хале за щателна митническа проверка, навес с метална покривна конструкция и осова автомобилна везна за обслужване на ГКПП.

Ще се изградят три отделни пътни трасета с по четири самостоятелни ленти за движение.

Срокът за изпълнение на обекта е една година.

Кандидатите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му.

През последните три години трябва да е реализирал общ оборот не по-малко от 28 000 000 лева без ДДС, оборот в сферата предмета на поръчката не по-малко от 14 000 000 лева без ДДС. Това означава изпълнени дейности за не по-малко от 7 млн. лв. при строителство или ремонт на пътища и 7 млн. лв. от строителство или ремонт на сгради.

Срокът за подаване на офертите е 2-ри юли, а на следващия ден ще се отварят.

Планираните дейности ще са в изпълнение на проект „Aiming at Improving Cross – Border Accessibility“ с акроним „CrossBo“ по програма ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ 2014 – 2020.

Facebook Comments