Региона

Воден цикъл за над 20 млн. лв. започват и в Девин

Още неприключил втори етап на водния цикъл в Смолян, подобен започва и в Девин. Неговата прогнозна стойност е 20 197 820 лв. с ДДС, става ясно от обявление на „ВиК“ ЕООД – Смолян.

В обхвата на поръчката е предвидено да се изпълни проектиране и строителство на ВиК мрежа с обща дължина близо 16,4 километра, от които водопроводна мрежа – 6 172,93 метра и канализационна мрежа – 10 183,12 метра.

Съществуващ водопровод
Инвестиционно намерение – водопровод

Проектът е инженерингов – за проектиране, авторски надзор и строителство. Предвижда се реконструкция и доизграждане на вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа на агломерация Девин по договорните условия на ФИДИК – жълта книга.  

Съществуваща канализация
Инвестиционно намерение – канализация

Финансирането е чрез Плана за възстановяване и устойчивост. Договорът за възлагане на обществената поръчка с „ВиК“ – Смолян, ще бъде сключен под условие, тъй като към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране за цялата стойност на обществената поръчката.  

Припомняме, че в края на март месец тази година Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, „Български ВиК холдинг“ ЕАД и 10 регионални ВиК оператора подписаха оперативно споразумение за изпълнение на инвестиции, свързани с развитието и подобрението на ВиК инфраструктурата и услугите на територията на 10 области в страната.

„Български ВиК холдинг“ ЕАД е краен получател по проект C9.Il „Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 еквивалент жители, като десетте ВиК оператора се явяват партньори по проекта със съществени функции за изпълнение на заложените дейности, на чиито територии ще се изпълняват инвестициите.

С реализирането на дейностите в десет населени места от страната:

– изграждане на 7 нови ПСОВ за агломерации между 5000 и 10 000 е.ж.

– реконструкция на 3 съществуващи ПСОВ за агломерации между 5000 и 10 000 е.ж.

– реконструкция/изграждане на 150 км водоснабдителни мрежи;

– реконструкция/изграждане на 220 км канализационни мрежи.

Стойността на инвестицията е близо 400 млн. лв. без ДДС.

error: Защитено Съдържание!