Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Защо пак замразиха проекта „Горна Арда“

Проектът за хидроенергийна каскада  „Горна Арда“ е замразен, съобщиха от EVN – основният акционер в „ХЕК Горна Арда“ АД.

„Във връзка със законовите задължения на Концерна EVN AG като публична компания, листвана на Виенската борса, ръководството на EVN AG информира всички заинтересовани страни, че замразява реализацията на проекта за изграждане на Хидроенергийна каскада Горна Арда. Това решение е отразено във финансовия отчет на EVN AG за първото тримесечие на текущата финансова година“, се казва в прессъобщението.

Акционерното споразумение между EVN и НЕК за създаване на компания, която да изгради и експлоатира Хидроенергийна каскада (ХЕК) Горна Арда, беше подписано на 19 юли 2010 г.

В официалното прессъобщение обаче не се съобщават причините, довели до блокирането на проекта, което е всъщност поредно за каскадата, но първо за новите му инвеститори – австрийската ЕВН (70%) и държавната НЕК (30%).

Plamak.bg  изпрати до НЕК запитване за основанията за неговото замразяване по Закона за достъп до обществена информация

Преглед на наличната информация в Търговския регистър обаче дава в известна степен информация за проблемите пред проекта.

На 13 юни м.г. в офиса на ХЕК „Горна Арда“  АД е проведено заседание на Надзорния съвет на дружеството, създадено основно за осигуряване на финансиране и строителството на каскада „Горна Арда“.

В въпросното заседание участват: д-р Адолф Аумюлер – Председател на Надзорния съвет; Анастасия Маркова – заместник – председател на Надзорния съвет (представител на НЕК); Хелвиг Юберакер – член на Надзорния съвет. Присъстват и двама членове на Управителния съвет: Вернер Казагранде, Анни Христова и Гюнтер Вайлцер.

По точка 4 от дневния ред за приемане на финансовите отчети на дружеството за 2015 г. представителят на НЕК гласува „против“. Отчетът се приема, защото ЕВН е мажоритарен собственик на капитала.

Във връзка с бюджета тя прави изявление, че неприемането на бюджетите за 2014, 2015 и 2016 г., е с цел оптимизиране на разходите, което е именно в интерес на Проекта.

Добавя, че до сега ЕВН не е предоставил на НЕК ЕАД доказателства за икономическата жизнеспособност на Проекта. Нещо повече, при сегашната законодателна рамка, Проектът е неосъществим.

„Въпреки това НЕК ЕАД влага ресурси, ангажира експертите си, организира и участва в срещи, търси и предлага решения за реализацията на Проекта.

Така, че НЕК настоява до изясняване на всички правни, финансови и технически въпроси, касаещи бъдещото развитие на проекта Горна Арда, да не се възлагат и извършват дейности, които водят до натрупване на нова загуба от страна на компанията.

В тази връзка НЕК е направило различни предложения, които да доведат до оптимизиране на разходите и в същото време дейностите по развитие на Проекта да продължат, но НЕК не е постигнало разбиране в другия Акционер.

В последното писмо от ХЕК е прието предложението на НЕК ЕАД двамата акционери да поемат разходите си за услугите, предоставяни на ХЕК, но по отношение на услугите, предоставяни от трети страни, няма промяна на позицията и предложенията на НЕК ЕАД остават неприети.

След като предложението на НЕК за придобиване на всичките акции на НЕК от ЕВН е отхвърлено, НЕК отправя ново предложение към ЕВН, за придобиване на 29% от акциите на НЕК ЕАД.

Така НЕК ЕАД ще остане партньор в Проектната компания с 1% и ще продължи работата по развитие на проекта, като ограничи разходите си до разумни граници“, заявява още Маркова.

Вернер Касагранде отговаря, че ще се разгледа новото предложение на НЕК, щом се получи писмото и ще се отговори на НЕК възможно най-скоро.

Следващото заседание на Надзорния съвет е на 30 септември 2016г., но протоколът от него не е публичен към настоящия момент.

Преди това обаче – на 30 юни 2016 г. е проведено редовно общо събрание на акционерите на „ХЕК Горна Арда“ АД.

Представител на НЕК този път е Мариана Метева. По абсолютно всички въпроси в дневния ред тя гласува „против“.

В неодобрения от НЕК финансов отчет за 2015 г. пише, че към края на годината дружеството отчита парични средства в размер на 461 000 лв (2014: 976 хил. лева). Тези средства не са достатъчни за реализирането на проекта.

„Общото събрание на акционерите на „Хидроенергийната компания Горна Арда“ АД от дата 11 юни 2012 е решило 75% от стойността на записаните акции в размер на 14 669 000 лева да бъдат изплатени в рамките на 6 месеца от датата на вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала. Реално капиталови вноски не бяха направени. Договореният срок за плащане на записаните нови акции е с изтекъл. Максималният срок от две години, определен съгласно изискванията на Търговския закон също е изтекъл. Затова през последните три години планираните дейности във връзка с развитие на проект „Изграждане на Хидро-енергийна каскада Горна Арда“ бяха отложени поради недостатъчно финансиране“, пише още в отчета.

Допълва се също, че акционерите не са взели окончателно решение относно концепцията за изграждане на хидроенергийна каскада „Горна Арда“. Проектът е сложен, тъй като строителството е възможно да се реализира като се вземат предвид няколко алтернативни решения за каскадата, комбиниране 2 или 3 хидро-схеми с различни язовири, електроцентрали, пътища, вземайки под внимание оперативни, екологични и икономико-финансови критерии.

Съществуват и неясноти за по-нататъшно развитие на проекта „Изграждане на Хидро-енергийна каскада Горна Арда“, свързани с изискванията на закони и подзаконови актове.

Описаните по-горе факти и обстоятелства, създават значителни несигурности относно способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие и възможността да реализира проекта „Изграждане на Хидро-енергийна каскада Горна Арда“ в нормалния ход на осъществяване на дейността.

Въпреки това, ръководството счита, че гореспоменатия проект ще бъде осъществен, както е планирано и има увереност, поради това че основният акционер EVN AG е заявил своята способност и намерение за подкрепа на проекта чрез финансиране на фазата на предварителното изграждане и оперативна подкрепа на дейността на дружеството. Освен това ръководството на дружеството е предприело различни мерки по отношение на правната рамка на проекта. Той е получил статут Национален обект. Каскада „Горна Арда“ е включена в 10-годишната Национална енергийна стратегия 2014- 2024. Изготвя се предварителна оценка на околната среда, за изготвянето на която е назначен експерт – „ОУОЗ Николаева“ ЕООД. Този документ трябва да бъде основата за аргументацията за включване на проекта Горна Арда в плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021.

Документацията е в процес на подготовка за представяне на Басейнова дирекция „Източно беломорски регион“ за включването на проекта в ПУРБ 2016- 2021.

Допълва се също, че е постигната институционална подкрепа, като са посочени конкретните държавни институции.

„Ако по някаква причина дружеството не е в състояние да продължи да функционира като действащо предприятие, то ще бъде в състояние да реализира активите си по техните признати стойности, в хода на обичайната дейност на базата на сумите, представени във финансовия отчет“, се сочи още в документа.

На 14 декември 2015 г. е било проведено извънредно общо събрание на акционерите, на което е взето решение за намаляване на капитала на дружеството с 19 558 000 лв. Така капиталът му от 21 888 000 лв. се свива едва на 2 330 000 лв.

Конкретно за 2015 г. дружеството отчита разходи на стойност 753 000 лева, свързани с управлението на самото дружество и с включване на проекта „Горна Арда“ в План за управление на речните басейни (ПУРБ) и административни разходи. Отчетената загуба е на стойност 755 000 лева.

Задълженията на ХЕК са изцяло текущи: търговски задължения към трети лица на стойност 70 000 лева и към свързани лица – 357 000 лв.

Свързаните с „ХЕК Горна Арда“ АД фирми са следните: „ЕВН Горна Арда дивелопмент“ ЕООД, „ЕВН Център за услуги“ ЕООД, „ЕВН АГ“, „ЕВН Електроразпределение“ ЕАД и държавното „НЕК“ ЕАД.

Снимки: otzvuk.net

Facebook Comments