На 400 лева се увеличава границата за достъп до семейни помощи за деца от 1 юли

От 1 юли т. г. границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава  от 350 на 400 лв. Разширяването на достъпа има отношение към най-масовото подпомагане – месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, съобщи Светла Асенова – главен експерт в регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в Смолян.

С този вид помощ към 31 май 2016 г. средномесечно за областта са подпомогнати 8 442 семейства. Новата граница е валидна и при определянето на правото за получаване на еднократна помощ при бременност, целевата помощ за първокласници и месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година. Към края на май т.г. за отглеждане на дете до навършване на една година  средномесечно за област Смолян са отпуснати 106 помощи, а  29  са отпуснатите еднократни помощи при бременност.

Доходният критерий не се отнася за семейства с деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини или близки. Заявленията се подават в дирекцията „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, с изключение на случаите на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес.

Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, бе определен на 250 лева. Заявлението за тази целева помощ се подава след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 15 октомври 2016 г. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на съответната учебна година. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.

Общият брой първокласници, за които бе отредена еднократна помощ за учебната 2015/2016 г., бе 687 деца в областта, а изплатената сума –  171 750 лв., обобщават от „Социално подпомагане“

 

Вашият коментар