Адвокати от Смолян се обявиха против закон, задължаващ ги да доносничат на ДАНС 

Днес Адвокатската колегия от Смолян излезе на протест с лозунги: „Не на пълзящия фашизъм!“ и „Адвокат не е равно на доносник“. Те се обявиха против задължението, което им се вменява със Закона за мерките срещу изпиране на пари да докладват на ДАНС при съмнителни парични операции на техни клиенти.

„В деня на Апостола на Свободата, ние, членовете на Адвокатска колегия – Смолян, почитаме светлото му дело и считаме за наш дълг да пазим завещаната ни свобода, която трябва да използваме за градеж и съзидание. Именно спазвайки заветите на Левски, категорично се противопоставяме срещу всеки опит за погазването на свободата и принципите на правовата държава, като с настоящото обръщение изразяваме несъгласието си с така приетите изменения в правната уредба, касаеща мерките срещу изпиране на пари, обективирани чрез промени в ЗМИП и приемане на правилника по неговото прилагане. Същите са пряко посегателство срещу правата на гражданите“, се казва в тяхната декларация. 

Адвокатите считат, че обнародваният в брой 27 на ДВ Закон за мерките срещу изпирането на пари не съответства на Конституцията на Република България, на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и не транспонира в пълнота Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, като пропуска да даде важни гаранции на гражданите срещу нарушаване на поверителността в отношенията им с адвокат.

В точка 10 от преамбюла на самата директива е налице изключение, според което лица, упражняващи адвокатска професия, не са длъжни да докладват информация, която им е станала известна по повод на предоставена защита или оценка на правно положение на клиенти.

Според Конституцията на Република България, адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

„Законът за адвокатурата вменява на всеки един от нас редица задължения, в това число да пазим тайната на своя/ите клиенти без ограничение във времето, също така нямаме право дори и като свидетели да разкриваме обстоятелства, които са ни били поверени в качеството ни на адвокати от наши клиенти или от друг адвокат относно клиент. Всеки един от нас е положил клетва да защитава с всички допустими от закона средства правата и законните интереси на доверителите му и на подзащитните му, както и ДА НЕ ИЗДАВА ТАЙНИТЕ ИМ. Има едно фундаментално и трудно изграждащо се отношение между адвоката и клиента, наречено ДОВЕРИЕ. Без доверието на клиента адвокатът не може да свърши работата си, която му е възложена, не може да окаже необходимата защита и не може да даде правилния и полезен правен съвет“, сочат още от колегията в Смолян.

Снимки: Адв. Бойко Младенов

Facebook Comments