Екоексперти провериха сигнал за побеляване на река Маданска в района на с. Ловци

Сигнал за побеляване на река Маданска провериха експерти на Басейновa дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Смолян и Регионална лаборатория – Смолян към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Сигналът е получен вчера около 16.45 ч. По време на проверката не е установено заустване във воден обект. Причината за замътването е надграждане на баражи в коритото на река Батанска, които дружеството е изградило с цел утаяване на дренажни и руднични води и почистването на следбаражните места с механизирана техника, съобщиха от екоинспекцията в Смолян.

Установено е, че е изграден допълнителен бараж, за който няма разрешение съгласно Закона за водите за ползване на воден обект, за което БД ИБР ще стартира административнонаказателна процедура срещу „Горубсо Мадан“ АД.

Взети са проби от река Батанска преди и след баражите и от река Маданска под село Ловци, община Мадан. Пробите ще бъдат изследвани лабораторно по следните показатели: разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, цианиди свободни, желязо, манган, цинк, мед, арсен, алуминий, хром общ, кадмий, олово, никел, живак и калциево-карбонатна твърдост.

Резултатите ще бъдат оповестени.