Смолян

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство предоставя добри възможности за общините за реализиране на проекти за енергийна ефективност

Модернизацията на уличното осветление в града е поредният проект, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство като част от политиката на Община Смолян в сферата на енергийната ефективност.

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“  (ВЕЕЕЕС) се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Министерство на енергетиката е определено за Програмен оператор (ПО) на Програмата с подписването на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 на 09 декември 2016 г. Програмата се изпълнява в партньорство с Норвежката дирекция „Водни ресурси и енергетика“ и Националният енергиен орган на Исландия. Държави – донори са Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Община Смолян приключва проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на град Смолян“ по програма „ВЕЕЕЕС“, по процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.

Общата стойност на проекта: 870 910,83 лева, от които от ФМ на ЕИП – 740 274,21 лева и национално финансиране – 130 636,62 лева.

Продължителността на проекта е 32 месеца, от 01.04.2021 г. до 01.12.2023 г.

Чрез реконструкция и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на града са подобрени условията на живот на населението на град Смолян. От 4682 осветителни тела в града (по данни от обследване през 2020 г.), по проекта са подменени 3044 – 65%. По данни на фирмата изпълнител доказаното спестяване към момента е около 40 вата на всяко тяло, независимо от неговата мощност. След осъществяване на проекта се намаляват значително разходите за консумираната енергия и за поддръжка, и емисиите СО2. Въведената система за мониторинг позволява по-висока ефективност на контрола и по-бърза реакция при аварии.

Към момента Община Смолян изпълнява още два проекта, финансирани от ФМ на ЕИП, но по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ – проект  “Партньорство за адаптация към климатичните промени“ и „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните“.

Наред с проектите, финансирани от ФМ на ЕИП, Община Смолян продължава работата си по посока подобряване на енергийната ефективност, смекчаване и адаптация към климатичните промени. Смолян е част от инициативата на Европейската комисия „Споразумение на кметовете” за ангажиране на европейските градове в борбата с климатичните промени от 2014 г. През 2022 г. подновихме участието си с подписването на обновено „Споразумение на кметовете – Европа“, отразяващо актуалните амбиции на инициативата до 2050 година във връзка с Парижкото споразумение. Община Смолян има действащ План за действие за устойчиво развитие и адаптация към климатичните промени за периода 2021-2030 г., с който са адресирани актуалните ангажименти на Споразумението на кметовете. Той е приет от Общински съвет с Решение № 356 От 25.10.2020 г.

Като партньор и град-последовател в проект +Cityxcange по програма Хоризонт 2020, община Смолян разработи Визия за устойчиво развитие до 2050 година, с която заявява амбиция и очертава основни цели и мерки за постигане на по-зелен, по-чист и по-устойчив град в дългосрочен план за постигне на Европейските цели за климатична неутралност до 2050 година.

Проектът се изпълнява в консорциум с 32 партньора от Норвегия, Ирландия, Естония, Чехия, Румъния, Испания, Холандия, Италия под мотото „Да сътворим заедно бъдещето, в което искаме да живеем“, като предостави рамка, в която водещите градове и градовете последователи заедно, обменяйки опит и учейки се един от друг, работят в посока да се превърнат в устойчиви градове с положителен енергиен баланс. Тоест, да създадат предпоставки за генериране на повече енергия, отколкото употребяват, с цел подобряване качеството на живот на хората.

Една от основните цели на проекта + CityxChange е  и изграждането на капацитет в местните власти за разработването и внедряването на мерки и политики за устойчиво развитие и надграждането им като част от Европейския преход за чиста енергия в градовете. Проектът не предоставя директно финансиране за инвестиции, но разкрива редица възможности за придобиване на нови знания и опит от партньори, които са водещи в Европа по въвеждане на иновации за интелигентно развитие, както и да споделят усилия с градове, подобни на Смолян, които са поставени пред подобни предизвикателства. (https://cityxchange.eu/)

Като резултат от участието в този проект е и одобрението, което получи община Смолян за разработване на инвестиционна концепция за изграждане на енергийно позитивен район в града. Проектът спечели финансиране в рамките на четвъртата покана от Европейския механизъм за градско развитие (EUCF – European City Facility).

Община Смолян получи и възможността за подписване на хартата „Мисия „Адаптиране към изменението на климата“ (MIP4Adapt), като по този начин се присъедини към общност за обмен на практики в областта на адаптирането към изменението на климата, както и за получаване на техническа помощ, обмен на контакти и споделяне на опит с други региони при изпълнение на мерки  за адаптиране към изменението на климата.

Повече информация за инициативите на Община Смолян в сферата на енергийната ефективност може да видите на http://ee-smolyan.eu/bg.

error: Защитено Съдържание!