ГКПП Рудозем-Ксанти в риск след злополучен финал за обход на Рудозем и виадукт?

Процедурата за строителство на обходен път на град Рудозем плюс проектиране и строителство на виадукт е провалена. Общата прогнозна стойност на поръчката беше почти 6,4 млн. лв. без ДДС.

Двата обекта са подходи към бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти, продължение на второкласния път Пловдив-Смолян-Рудозем-границата.

АПИ я стартира през февруари месец миналата година и завърши с избор на изпълнители. За изпълнител обхода бе избран консорциум „Път ІІ-86 Рудозем“ (с участници „Пътстроиинженеринг“ АД, „Пътища“ АД и „БКС – Горна Оряховица“ АД). Офертата му бе на стойност 4 696 441 лв. без ДДС (5,6 млн. лв. с ДДС).

Прогнозната стойност на тази част беше 4,7 млн. лв. без ДДС, тоест оферентът е предложил с 3 629 лева по-ниска цена от нея.

За изпълнител на инженеринговата част на първо място бе класирана фирма „Агромах“ ЕООД с цена 1 598 802 лв. с ДДС (1,9 млн. лв. с ДДС), тоест с 84 хиляди лева по-ниска цена. Второто място спечели фирма „ИСА 2000“ ЕООД.

Класирането бе оповестено през април т. г. Въпреки успешно финализираната процедура обаче до сключване на договори не се стигна.

Причината е доста странна, имайки предвид нищожната разлика между максимално допустимите цени и тези, които са оферирани.

С писмо от 16-ти август класираният на първо място консорциум, останал на финала без конкуренция, изпраща писмо до АПИ, с което изразява несъгласие с така предложените от него цени. Иска увеличение. Естествено, от Агенцията отговарят, че това не е възможно. То не е и законно.

На 30-ти октомври, явно губеща търпение, Пътната агенция пише покана до консорциума да представи необходимите документи за сключване на договора. Поставя 5-дневен срок. Документи от избрания изпълнител не постъпват изобщо.

Другата класирана на първо място фирма – „Агромах“ ( с ново име „Грома холд“) пък  представя всички документи за подписване на договор след като е обявено класирането. Подготвен е и договор за подписване, но това не се случва даже след поканата от АПИ, отправена на същата дата – 30-ти октомври.

Вследствие от всичко това възложителят счита, че класираните на първо място участници са загубили интерес от изпълнение на поръчката. И я прекратява.

В тази връзка и за да установи дали има риск за отварянето на граничния пункт, който е очакван от жителите на Смолянска област, още повече, че на последното правителствено заседание за него бе отпусната сумата от над 18,4 млн. лв., зададохме няколко въпроса към Агенция „Пътна инфраструктура“.

Вижте отправените въпроси, както и отговорите й:

Защо за обособена позиция №2, където до финал са стигнали двама участника: „Агромах“ ЕООД – класирана на първо място, и „ИСА 2000“ ЕООД –  класирана на второ, не е поканен да сключи договор с АПИ класираният на второ място участник? 

Съгласно Закона за обществените поръчки, Агенция „Пътна инфраструктура“ като възложител може да отмени влязло в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато участникът, класиран на първо място, откаже да сключи договор. Тези правомощия са дадени от закона на възложителя като част от неговата оперативна самостоятелност. Възложителят не е задължен да класира на първо място следващия участник. В тази връзка е отменено решението за определяне на изпълнител и е прекратена процедурата.

Как ще процедира в такъв случай възложителят – наново ли ще обяви обществената поръчка?

Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя документацията за откриване на нова тръжна процедура със същия предмет.

Имайки предвид, че тези два обекта от въпросната обществена поръчка, представляват подход към бъдещия ГКПП Рудозем – Ксанти, може ли забавянето на тази част от път ІІ-86 да провокира крайния срок за реализиране на проекта за ГКПП?

И сега е осигурен достъп до бъдещия ГКПП Рудозем – Ксанти. Второкласният път II-86 минава през центъра на Рудозем, но с изпълнението на проекта достъпът ще бъде подобрен, тъй като трафикът към бъдещия ГКПП ще бъде изведен от центъра на града. Пътната настилка ще бъде подобрена, предвижда се укрепване на множество подпорни и укрепителни стени, изграждане на две нови големи съоръжения – виадукт и мост, както и рехабилитиране на съществуващ мост над р. Арда.

Предвижда ли АПИ да възложи тази поръчка на фирмата, чийто капитал е 100% притежание на МРРБ – „Автомагистрали“ ЕООД, предвид риска от поредно отлагане на ГКПП, отварянето на което населението на района очаква повече от 25 години? 

Агенция „Пътна инфраструктура“ предвижда да започне открита тръжна процедура съгласно Закона за обществените поръчки. Всеки кандидат, който отговаря на изисквания, може да участва в тръжната процедура за определяне на строител на посочените обекти.