Грешка от 92 лв. проваля проект за милион в спешната помощ на 5 смолянски общини

Аритметична грешка от 92 лева проваля проект на стойност близо 1,2 млн. лева за строителство и обновяване на филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в Мадан, Баните, Златоград, Неделино и Рудозем.

Здравното министерство прекрати поръчката за строителство и ремонти в спешната помощ на Южен централен район в частта й за петте смолянски общини.

Справка в документацията по обществената поръчка с обща прогнозна стойност 6,4 млн. лв. с ДДС сочи, че тя е финализирана за шест от позициите.

Припомняме, че тя веднъж беше прекратена – през януари месец тази година, за 8 позиции. Впоследствие конкурсът бе стартиран наново, но за филиалите в тези пет смолянски общини отново е неуспешен, което поставя в риск извършването на ремонтите и строителството. Причината е, че средствата за тях са по европейската оперативна програма „Региони в растеж“, а срокът за усвояване на средства по нея изтича. За всички други общини в област Смолян, където ЦСМП има филиали, проектите са възложени и са в процес на изпълнение.

Причината за сегашния провал е грешно математическо сборуване.  

Кандидатът да построи нови филиали в петте общини е била фирма „Графена Груп“ ЕООД – Хасково. Офертата й е била за 1,2 млн. лева.  

Отговаряла е на всички изисквания да изпълни заданията.

При проверката обаче на ценовото предложение и количествено-стойностните сметки за отделните обекти, комисията установила несъответствие между предложената цена, изписана словом, и цената, посочена с цифри за изпълнение на дейностите във ФСМП – Златоград.

Посочила е следното за Златоград: „127 795,28 (словом: сто двадесет и седем хиляди седемстотин и три лева и 29 ст) лв. без ДДС“.

Според изискванията при несъответствие между предложената цена, изписана словом, и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом…”. Така валидна останала цената от 127 703,29 лева без ДДС, но пък тя не съответства на цената в количествено-стойностната сметка (КСС) – 127 759,28 лв. без ДДС.

Според правилата възложителят отстранява от процедурата всеки участник, допуснал аритметична грешка в ценовото си предложение или в КСС, както и при несъответствие между посочените в ценовото предложение цени и цените в КСС.