Леглата в болниците ни се умножават, лекарите намаляват

Легловият фонд в болниците на територията на област Смолян се е увеличил, а броят на лекарите намалява. Осигуреността с лекари в края на 2016 г. е 29.4 на 10 000 души от населението за нашата област. И е под средното за страната – 41.6. На всеки лекар се падат по двама чиновници в заведенията за болнична помощ. В доболничната помощ администрацията е значително по-малка. Това сочат данните, предоставени от Териториалното статистическо бюро в Смолян.

Към края на миналата година в областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1018 легла в тях: МБАЛ в Смолян, Мадан, Златоград и Девин; балнеосанаториуми в Девин, Рудозем и Баните; един хоспис в Мадан.

Леглата в четирите многопрофилни болници – Смолян, Мадан, Златоград и Девин, са 546 на брой.

Заведенията за извънболнична помощ са 36 с 10 легла за краткосрочно лечение, а другите лечебни и здравни заведения са три с 22 легла. Всъщност тези 22 легла са само в хосписа на Мадан.

В сравнение с 2015 г. броят на лечебните заведения за болнична помощ се запазва, а легловият фонд нараства с 62 легла (с 6.5%). Осигуреността на населението с болнични легла e  930.3 на 100 000 души при средно за страната – 730.

В края на 2016 г. на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения в Смолянска област практикуват 322 лекари.

В заведенията за болнична помощ практикуват 172 лекари, 351 медицински специалисти по здравни грижи и 344 души друг персонал с немедицинско образование. Тоест, администрацията е двойно повече от лекарите.

В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 130 и 138 лекари по дентална медицина. Тук се включват и всички лекари (113) и лекари по дентална медицина (138), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 54, а 36 души са в категорията „друг персонал с немедицинско образование“.

В сравнение с предходната година общият брой на лекарите намалява с 4 или 1.2%, на  практикуващите лекари по дентална медицина – с 5 (3.5%) и на медицинските специалисти по здравни грижи – с 47 или 6.8%.

Осигуреността с лекари в края на 2016 г. – 29.4 на 10 000 души от населението е под средното за страната – 41.6, а с лекари по дентална медицина – 12.6 на 10 000 души от населението е над нивото на средното за страната – 11.3.

Лекарите, практикуващи Детски болести са 18 (5.6%), Хирургия, Спешна медицина, Нервни болести и Акушерство и гинекология по 16 (5.0%), Физикална и рехабилитационна медицина – 15 (4.7%), Кардиолози – 13 (4.0%). В структурата на лекарите по специалности следват: Анестезиология и интензивно лечение 10 (3.1%), Ортопедия и травматология и Образна диагностика – по 8 (2.5%).

Facebook Comments