Момчиловци стягат фестивал на млякото с китайци

Третият фестивал на киселото мляко отново ще събере българи и китайци в родопското село Момчиловци, съобщиха организаторите.

В дните от 8 до 10 септември т.г. селото ще се превърне в столица на киселото мляко и ще популяризира млечните продукти в съчетание с богатството на песенния и танцов фолклор, самобитността на родопските обичаи и автентични занаяти.

Очаква се в Момчиловци да пристигне  30-членна делегация от Китай, в състава на която влизат представители на ръководството на компанията „Bright Diary“, произвеждаща от 8 години мляко „Momchilovtsi“ в Шанхай.
Тази година фестивалът ще протече под мотото „Киселото мляко – новият път на коприната“, тъй като отношенията между България и Китай добиват нов тласък на развитие благодарение на българското кисело мляко.

Дошлите от близо и далече гости ще могат да дегустират продуктите на производители на кисело мляко, сирена и кашкавали от Родопите и цяла България.

В центъра на селото ще демонстрират производство на брънза и бито сирене по стари рецепти от родопски майстори.

По време на фестивала ще бъде направена символична първа копка на нова ферма с мандра „Момчиловци – Брайт“, в основата на която ще зазидат капсула на времето с послание за идните поколения, отправено от двете страни. Инвестицията е българо-китайска и се очаква строежът да започне напролет.

Като нов елемент тази година присъстват конни състезания и възможността всеки желаещ да поязди безплатно до заработилия по време на фестивала демонстрационен център на 2 км от Момчиловци. Там гостите ще могат да дегустират млечни продукти и ще видят как се произвежда киселото мляко, прославило Момчиловци в Китай.

Ðàçãðàä(24 þëè 2013) Ðàçãðàä çàïî÷íà òðèäíåâåí ïàíàèð íà êèñåëîòî ìëÿêî.Íà îòêðèâàíåòî áå ïðåäñòàâåíî ïðèãîòâÿíåòî íà ïðî÷óòîòî êàïàíñêî êèñåëî ìëÿêî.
Êìåòúò íà Îáùèíà Ðàçãðàä Äåí÷î Áîÿäæèåâ ïëèñíà ìåí÷å ñ ïðÿñíî ìëÿêî è îôèöèàëíî îòêðè äâàíàäåñåòèÿ ïàíàèð íà êèñåëîòî ìëÿêî è ôåñòèâàë íà íàðîäíèòå òðàäèöèè.
Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà:Ìåõìåä Àçèç(ÅÇ)

Ще бъде проведен конкурс „Кралица на киселото мляко – Мис Родопи“. Ще има редица забавни състезания като най- бързо приготвяне на таратор, надпиване с айран и скоростно ядене на кисело мляко.
Гостите ще могат да се насладят на изпълненията на ансамбъл „Българе“, Теодоси Спасов, Иван Шопов и група „Авигея“.
Организатори на фестивала са Bright Diary, „Деми Травел“ ЕООД, Български център за развитие, инвестиции и туризъм в Китай, Община Смолян и кметство – Момчиловци.

Facebook Comments