МРРБ: В ОПРР 2021-2027 ще се включват целите територии на общините, не както досега – само градските центрове

В новия програмен период на ОП „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. се предвижда да бъдат включвани целите територии на общините, не както досега – само градските центрове, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Община Смолян например в двата програмни периода досега – от 2007 г. насам, можеше да кандидатства с проекти само за градската част, а 86-те й села не бяха допустими за финансиране.

„Предвиждаме всеки от шестте района за планиране от ниво 2 да разполага с бюджет за финансиране на проекти през новия програмен период. Той ще бъде с възможност за осигуряване на средства за взаимно допълващи се инвестиции в различни сектори, които имат общ ефект върху територията и добавена стойност за икономическото развитие“, информира зам.-министърът Деница Николова днес.

Пред представители на НСОРБ тя обясни, че бюджетът ще бъде формиран чрез ресурс, предоставен от всички оперативни и секторни програми – за регионално развитие, за развитие на селските райони, околна среда, човешки ресурси, иновации и конкурентоспособност, образование и наука, електронно управление.

„По този начин ще осигурим на всички населени места достъп до европейско финансиране“, заяви Николова.

Зам.-министър Николова обсъди с кметове на общини и възможностите за промяна на критериите, по които териториите се делят на „селски“ и „градски“ и получават финансиране, съответно от програмата за развитие на селските райони и програмата за развитие на регионите.

Според националната дефиниция всички общини, чиито  центрове са с население под 30 000 души са бенефициенти на Програмата за развитие на селските райони, а всички надвишаващи този показател  – на регионалната програма.

Зам.-министър Николова посочи, че по предложение на МРРБ в преговорния процес се обсъжда вариант за намаляване на този критерий и допустими бенефициенти на програмата за регионално развитие да са общините, чиито центрове са с население над 20 000 души. Един от аргументите е тенденцията за намаляване на населението. По този начин се търси баланс на подкрепата между брой населени места и обхват на територията в двата източника на финансиране.

„За да нямаме „бели петна“, направихме много голяма крачка, обединявайки възможния ресурс за финансиране на проекти в районите от ниво 2, давайки възможност за по-голямо икономическо развитие на градовете с различни мерки. Общините – малки, средни и големи, ще могат да се  кооперират и съвместно да направят концепция, ориентирана с фокус към икономическото развитие на определена целева територия, което открива много повече възможности спрямо изминалите два програмни периода“, коментира още зам.-министър Николова.

Тя информира кметовете, че около края на месец март ще бъдат представени окончателен проект на новата  програма за развитие на регионите, както и допълнителни указания за подготовка на концепции, на база на които и местните власти ще могат да започнат подготовка на проектни идеи.