Община Мадан прекрати договора с „Титан“, иска неустойка

Община Мадан прекрати договора с „Титан Клинър“ (сега „Клинър“ ООД), защото дружеството не е събирало боклука в продължение на няколко дни през декември месец. Исканата от нея неустойка е на стойност 437 183 лв. – 10% от изплатените досега пари (4 371 835 лв.).

Вчера прекратяването на контракта е докладвано в Агенцията за обществени поръчки.

По договор от 26.03.2009 г., дружеството се е задължило за срок от 15 години да извършва качествено срещу възнаграждение, със собствена или наета техника, на свой риск и отговорност, услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Мадан.

Съобразно клаузите на чл. 17 и 18 от договора „Клинър“ ООД се е задължило да изпълнява възложените му дейности качествено и в срок, да събира и извозва твърдите битови отпадъци от територията на цялата община по график, да поддържа разкритите 22 работни места.

Според доклада на кмета Фахри Молайсенов към 14 декември (петък) 2018 г. изпълнителят се е намирал в пълно неизпълнение на основните си задължения по договора. Неизпълнението продължава и на 17 декември 2018 г. (понеделник), за което са съставени съответните констативни протоколи.

„В резултат на бездействието на изпълнителя в продължение на четири дни – от петък до понеделник включително, на територията на община Мадан не се събират и извозват генерираните от населението битови отпадъци, като съдовете за смет са препълнени във всички населени места на територията на общината. Отпадъците за разпръснати навсякъде около съдовете и извън установените места за тяхното събиране. Налице е обективна опасност за здравето на гражданите, както и за опазването на околната среда. Виновното неизпълнение изправя община Мадан пред екологично бедствие. Същевременно, към 14.12.2018 г. изпълнителят е прекратил трудовите правоотношения на двадесет и един от общо двадесет и двама назначени работници“, пише в документа.

На практика се отчита 65% изпълнение на договора. Сумата, изплатена досега на „Титан“ от община Мадан, е 3 643 196 без ДДС (или 4 371 835 лв. с ДДС). А според него при неизпълнение възложителят може да го прати едностранно със седемдневно предизвестие в случай на лошо или частично неизпълнение, а виновната страна дължи 10% неустойка В случая 437 183 лв.

С нотариална покана от 21.12.2018 г. на нотариус община Мадан е поканил изпълнителя да поднови незабавно изпълнението на задълженията си, а също да разкрие и поддържа 22 работни места за срока на договора, за което трябва да представи съответните доказателства.

Изпълнителят е уведомен, че ако не стори това в 7-дневен срок от получаване на нотариалната покана, то да счита сключения договор за развален – поради виновното неизпълнение от страна на „Клинър“ ООД.

Нотариалната покана е връчена на „Клинър“ ООД на 02.01.2019 г., като в указания 7-дневен срок изпълнителят не е започнал да изпълнява договорните си задължения, заради което на 10 януари 2019 г. договорът е развален и е прекратил своето действие.

Припомняме, че в края на ноември месец с решение на Пловдивския апелативен съд дружеството е осъдено да върне на община Мадан 340 000 лв. и да плати почти 50 000 лева разноски по делото. Причина за това е, че фирмата едностранно е остойностявала дейностите на-високи цени, съобразно увеличението на минималната работна заплата.

Facebook Comments