Обявиха конкурс за концепция за нов център на Доспат, 25 000 лв. е наградният фонд

Конкурс за концепция за нов градски център обяви ръководството на община Доспат. За класирания на първо място проект наградата е 8000 лева, 5 хиляди лева е за второ място и 2 хиляди – за трето. 

На спечелилия първо място автор ще бъдат доплатени 10 000 лева за съгласуване на подробен устройствен план и план за регулация и застрояване. С него ще се проведат преговори за изработване на технически и работни проекти, за което страните ще подпишат договор по Закона за обществените поръчки.

Петчленно ще е журито, което ще проведе конкурса, като през цялото време ще се разглеждат и оценяват концепциите, ще ги класират и най-накрая ще отварят имената на кандидатите.

Територията на стадиона в Доспат и общински имоти, граничещи с него, почти не са използваеми. В момента интензивно се използва мини спортното игрище. Имотите са запустели и са обрасли с дребна растителност и храсти. Общата му площ е 17 437 кв. метра, се сочи в документацията за конкурса. Новият център ще е на ново място – срещу гимназията в Доспат.


Необходимо е интегриране на територията в градската структура и превръщането й в нов градски център – катализатор за развитието на града и общината .

Кандидатите трябва да предложат реорганизация на транспортните й връзки с градската територия. Трябва да предвидят увеличаване на броя и габаритите на входно-изходните улици и пешеходни алеи, както и обезопасяването на участниците в движението, без да се натоварва транспортно-комуникационната система в останалата част на града. Трябва да предложат между 50 и 80 места за паркиране.

Идеята е територията да се превърне в обединяващо звено между основните съседни територии – сграда на община, средното училище, паркът, музеят на родопската чешма, спортната зала, парковата зона, както и зона за масови мероприятия.

Не е желателно използването на необичайни за местните географски и социално-икономически условия форми, обеми и др. визуални елементи и функции. Обликът и атмосферата на новия градски център трябва да вдъхновява жителите и гостите на града, както и да подпомага развитието му в областта на туризма, са част от изискванията.

С концептуалното решение следва да се премести съществуващото мини футболно игрище в определения от общината имот.

Транзитно движение през територията (пътя Батак – Доспат) трябва да бъде така организирано, че да не се възпрепятства функционирането на територията като градски център.

С концепцията се очакват предложения за позиционирането на различни транспортни обекти, като стоянка за таксита, паркинг за велосипеди и други, с които ще се подобри действащата организация на движение и ще се насърчи опазването на околната среда.

Не се предвижда застрояване на сгради от какъвто и да е характер с изключение на сцена, паркинг,  монументални и декоративни съоръжения – чешма, паметници, мостове, пейки, шадравани, фонтани.

Наличните дървета трябва да се запазят в добро състояние, а ако това е невъзможно, проектантът трябва да даде идея за безконфликтното им преместване в близки зелени площи.

Накратко, очакват се предложения за изцяло ново площадно пространство, за събиране на голям брой хора при провеждане на събития, с решение за подходи, за пешеходна алея – ларго, преминаваща през цялата територия, с връзки с околните зелени и жилищни пространства.

Общата стойност на средствата за възлагане на обществената поръчка, която ще се проведе чрез договаряне без предварително обявление впоследствие, няма да надвишава 120 000 лева без ДДС.

Възложителят е определи максимална стойност на всички дейности по изграждане на новия градски център в размер на 4 000 000 лв. с ДДС. Тази сума включва всички разходи за конкурса, проектантски хонорари, разходи за строителен надзор, авторски права, административни и други такси за съгласуване и одобрение на проекти , строителство и въвеждане на обектите в експлоатация.

Facebook Comments