Пълна забрана за бране на мурсалски чай в гората

И през тази година мурсалският чай, наричан още пирински или алиботушки (Sideritis scardica Grisb.), е забранен за бране дори за лични нужди на територията на цялата страна. Забраната е в сила втора поредна година. Целта е да се възстановят находищата му в природата.

Ограничението е регламентирано със заповед на министъра на околната среда и водите Ирина Костова, обнародвана в Държавен вестник. Специалният режим на опазване и ползване по Закона за лечебните растения се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата.

Култивираният мурсалски чай е разрешен

Продажбата на билки от култивиран мурсалски чай остава разрешена след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количество произведени билки.

РИОСВ в Смолян ще изпрати писма до Регионална дирекция по горите, общини, кметства и горски стопанства, на чиято територия се среща мурсалският чай, за осъществяване на контрол.

Сигнали за нарушения могат да се подават в Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян, която ще осъществява и контрола при нарушения на заповедта. Предвидените глоби при констатиране на нарушение са от 100  до 1000 лв., респ. имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Facebook Comments