Плъзнал е опасен за хората и природата девесил

Опасен за хората и природата девесил плъзва из България, съобщават от Южноцентралното държавно предприятие в Смолян.

Поредица информационно-обучителни дейности, насочени към инвазивните чужди видове растения, проведоха експерти от ЮЦДП. Инвазивните чужди видове са пренесени извън техните естествени територии на разпространение в резултат от дейността на човека, размножават се самостоятелно и   застрашават местното биологично разнообразие. Те нанасят сериозни щети на икономиката, а в някои случаи представляват опасност и за здравето на хората.

Специален фокус по време на кампанията бе насочен към едни от най-опасните видове, чието най-голямо находище в България от Гигантски и Сосновски хераклеум (девесил) е на територията на ДГС „Борино“, а по течението на реките „плъзва“ и се разпространява към околните стопанства.

В партньорство с екипа на фондация „Информация и природозащита“, с участието на държавните горски и ловни стопанства, община Борино и неправителствени организации бяха проведени информационно-образователни дейности за разпознаване на инвазивните чужди видове.

Чрез посещения на терен в района на находището в Борино бяха дискутирани възможните мерки за предпазване и контрол върху разпространиението на двата вида.