Правителството даде имоти на Доспат, за да реализира проект от 7,5 млн. лв.

Правителството със свое решение от днес прехвърля на община Доспат собствеността върху два имота с обща площ 7,9 дка.

Имотите ще се използват за изграждането на улица,чрез която да се осигури достъп до площадката за компостиране и предварително третиране на твърди битови отпадъци в м. Гайтанина край с. Барутин.

С реализирането на проекта общините Девин, Борино, Доспат, Сатовча и Сърница ще имат напълно завършен цикъл за преработка на твърди битови отпадъци.

Проектът за сепарираща и компостираща инсталация, с който общината кандидатства пред Оперативна програма „Околна среда“, е на стойност 7,5 млн. лева.

Facebook Comments