Проблем в Смолян с осиновяване на циганчета, деца с увреждания и пораснали деца

Най–често срещаните проблеми през цялата 2016 година при работата на Съвета за осиновяване бяха свързани с липсата на кандидат–осиновители, мотивирани да отглеждат деца с увреждания, деца с малцинствен произход или деца на по–голяма възраст. В края на изминалата 2016 година в регистъра за пълно осиновяване са вписани 34 деца, като голяма част от тях са на висока възраст – такава каквато кандидат–осиновителите български граждани трудно вземат решение да осиновят, съобщи Цеца Данчева – главен експерт „Закрила на детето“ в Регионалната дирекция за социално подпомагане (РГДП) в Смолян. .

Тъй като нормативната уредба дава възможност на кандидат-осиновителите да заявят и изберат в кои регистри, водени от РДСП на територията на страната, да се впишат и да се разглеждат от съветите по осиновяване, към 31.12.2016 г. вписаните в регистъра кандидат-осиновители са общо 1260, като само през 2016 г. са вписани 688 кандидат-осиновители, в това число 17 вписани кандидат–осиновители, които с постоянен адрес в област Смолян. Към момента вписаните кандидат-осиновители по постоянен адрес са 21.

През изминалата 2016 година 38 деца са осиновени, като 8 от тях в чужбина, а 30 в страната. Голяма част от осиновените в страната са бебета, докато чрез международно осиновяване родители са си намерили деца на по–висока възраст.

През изминалата година са взети 12 решения за вписване в регистъра за международно осиновяване, след като у нас са изчерпани всички възможности за намиране на родители на децата.

От всички вписани  в регистъра деца 3 са заличени поради навършване на определена възраст и настъпване на пълнолетие, а едно дете е заличено поради промяна на настоящия адрес, свързан с преместването му в услуга от резидентен тип на територията на друга област.

Не по–маловажни остават все още въпросите, свързани с нагласите на кандидат–осиновителите и очакванията им към децата за осиновяване. При разговор и консултиране се обръща внимание на факта, че при извършването на проучване за вписването им в регистъра следва да обмислят добре категоричните изисквания към детето, което желаят да осиновят като възраст, пол и етнос, които в определена степен удължават периода на осиновителната процедура – колкото повече и по–категорични са изискванията и очакванията, на които според тях трябва да отговаря осиновеното дете, толкова по–дълъг е периодът на изчакване.

Facebook Comments