Над 12,5 млн. лв. социални помощи за година в Смолянско

12 548 197 лева е общата стойност на отпуснатите през миналата година еднократни, месечни и целеви помощи и добавки на потребители от Смолянска област.

За 5 и повече от 5 неизвинени отсъствия в училище и над 3 дни отсъствие без уважителни причини от детска градина за м.г. са спрени 430 плащания на месечна помощ. Повечето от тях касаят едни и същи деца, които не посещават редовно училище или детска градина, съобщи Петя Пампорова – директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Смолян. 

Увеличава се броят на отпуснатите еднократни помощи за задоволяване на инцидентно възникнали нужди на лица и семейства, които нямат възможност сами или чрез разширения семеен кръг да се справят с възникнал инцидент. Такъв тип помощи на обща стойност 25 411 лв. са отпуснати на 104 човека. Повечето от тях са за хора със здравословни проблеми – за операции, скъпоструващи лекарства, транспортни разходи.

Отпуснати еднократни помощи са на 18 лица и семейства от областта, пострадали от пожар или природни бедствия, на 14 освободени от места за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“, на осем човека, които по една или друга причина не са имали възможност да бъдат подпомагани с целева помощ за отопление, а е установено, че живеят на студено и има риск от измръзване, както и на 5 семейства от общините Неделино и Златоград, чиито близки загинаха в пътнотранспортно произшествие в Испания.

В подкрепа на най-уязвимите социални групи за настоящия зимен сезон са подпомогнати 6 301 лица и семейства с целева помощ за отопление. Най-голям е броят им в община Смолян – 1 619, следвана от общините Девин – 1 234, Мадан – 638, Баните – 621, Неделино – 519, Златоград – 396, Чепеларе – 390, Доспат – 337, Рудозем – 319 и Борино – 228. Отпуснатите помощи за отопление с твърдо гориво в пари са 6 224 броя, за отопление с електроенерегия са 61 и в натура – 16. Начислените и изплатени средства са на стойност 2 267 780 лв.

През 2016 г. по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) са подпомогнати 12 745 семейства, а изплатените средства са 7 255 259 лв. Еднократните помощи при раждане на дете са 903 на обща стойност 382 200 лв. При осиновяване на дете са отпуснати 7 бр. помощи, всяка от 250 лв. Драстично намаля броят на подпомаганите майки студентки – за 2016 г. отпуснатите помощи в размер на 2 880 лв. са получили 12 майки, а през 2015 г. – 44.

Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на чл. 7 от ЗСПД са отпуснати на 8 736 семейства за 12 990 деца в т. ч. 182 деца настанени в семейства на роднини и близки или приемни семейства, 323 деца с увреждания и 251 деца с един родител. Изплатените средства са 5 558 824 лв.

Поради допуснати 5 и повече от 5 неизвинени отсъствия в училище и повече от 3 дни без уважителни причини в детска градина за учебната 2015/2016 г. в РДСП-Смолян са постъпили 853 справки от училища/детски градини. За цялата учебна година от страна на ДСП са спрени 430 плащания на месечна помощ, като повечето от тях касаят едни и същи деца, които не посещават редовно училище или детска градина.

През 2016 г. с месечни помощи в натура, чрез ваучери са подпомагани 7 непълнолетни майки от общините: Баните и Чепеларе по 1 майка, Девин – 2 и Смолян – 3. Проблем в процеса на работа е, че в малките населени места търговците и собствениците на магазини отказват да работят с ваучери за отпуснати помощи по ЗСПД.

На семейства, чиито деца са записани в първи клас за учебната 2016/2017 г. са отпуснати еднократни помощи за 689 деца на обща стойност 172 250 лв. При извършени проверки от социалните работници в ДСП е установено, че в 1 от случаите детето не посещава редовно училище. Издадена е заповед от директора на ДСП-Смолян и средствата в размер на 250 лв. са възстановени.

Изплатените в помощ на 321 семейства, които отглеждат деца с увреждания, са 905 500 лв. Еднократни и месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства са в размер на 130 522 лв.

По реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания на 7 385 лица с увреждания, в т.ч. 297 деца, са отпуснати 16 916 броя месечни добавки за социална интеграция. Общата изплатена сума е 1 871 620 лв.

Съгласно измененията в Закона за интеграция на хората с увреждания, в сила от 01.01.2017 г.,  само лицата с трайни увреждания над 18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности. Лицата с трайни увреждания от 18 до 20-годишна възраст имат право на добавката, в случай че за тях не се получава месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД.

В помощ на хората с увреждания, за покупка или ремонт на медицински изделия и помощни средства са отпуснати 1 430 помощи на обща стойност 592 778 лв.

По Закона за военноинвалидите и военнопострадалите 32 лица са получили целева помощ за телефонни услуги, а 7 – за безплатно пътуване с обществен транспорт. На 11 наследници на ветерани от войните са изплатени по 500 лв. еднократна целева помощ за погребение. С промените от м. декември 2016 г. в Закона за ветераните от войните вече не само наследниците имат право на тази помощ, а и тези, които са погребали починалия ветеран.

През 2016 г. общо 2 829 лица с трайни увреждания са се възползвали от правото си и са получили безплатен винетен годишен стикер за календарната 2016 г.

Facebook Comments