С тържествен водосвет бе даден старт на строително-монтажните работи по проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“

 

Днес, от 10:30 ч., пред парк „Чаршията” в кв. Устово беше  проведена официалната церемония по „първа копка” на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян”. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.014-0001-C01/13.02.2019 г.

По време на събитието официално беше даден старт на строително-монтажните дейности по проекта. Сред официалните гости бяха областният управител Недялко Славов, кметът на община Смолян – Николай Мелемов, представители на експлоатационните дружества и институции, изпълнители по проекта, гости и местни медии.

След официалната церемония в сградата на Областната администрация в Смолян се състоя пресконференция, на която ръководителят на проекта инж. Николай Сираков представи презентация с дейностите по проекта, поставените цели и резултатите, които следва да бъдат постигнати.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде увеличен събираният и третиран товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водни обекти, ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на гр. Смолян.

 –––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, ДБФП № BG16M1OP0021.014-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд на Европейския съюз.