Съдът: Надлимитната дейност на МБАЛ – Девин да се плати от резерв на НЗОК

Дело на втора инстанция срещу Районната здравноосигурителна каса в Смолян спечели общинската болница в Девин. То е за извършена, но неплатена надлимитна медицинска дейност на обща стойност 85 283 лева за месеците април, май, юни и юли 2015 г. и 24 463 лева лихви.

От Касата както пред Окръжния съд в Смолян, така и пред Апелативния в Пловдив твърдят, че съществува лимит на плащане. Посочват, че регламентираното в чл.29 ал.1 от Националния рамков договор право на изпълнителя на медицинска помощ да получи в пълен размер плащане на извършените дейности означава плащане в договорения обем, а не в пълен обем въобще, тъй като едно от условията на сключените договори е да не се превишават стойностите по съответното приложение №2 към тях.

А в Приложение №2 към индивидуалния договор между болницата и съответната РЗОК са посочени месечните лимити. Спорът между страните в този случай е каква сума за изпълнена медицинска помощ по клинични пътеки подлежи на плащане от НЗОК, тъй като общата им стойност превишава определените месечни лимити.

Съдът обаче е категоричен, че сумите са дължими от страна на Касата и е трябвало да бъдат платени от резерва й.

В чл. 25 от Закона за здравното осигуряване изрично е предвиден резерв от средства, включително и за непредвидени и неотложни разходи. Със средства от резерва се плащат разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване за здравноосигурителни плащания, сочи съдът.

По закон задължителното здравно осигуряване гарантира на осигурените лица свободен достъп до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител.

Според съда с НРД и с индивидуалните договори не може да се игнорира задължението за плащане. С тях на определяне подлежи редът за нейното предоставяне и момента, в който това трябва да стане.

Според Апелативния съд с НРД и индивиалния договор не се създават основания за отпадане на задължението за плащане, а за само да се конкретизира момента, в който то следва да се извърши от НЗОК.

С позитивното за МБАЛ – Девин, решение съдът е утвърдил и 5 737 лв. разноски. То подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Facebook Comments

droba

Администратор.